Р Е Ш Е Н И Е

 

№127/30.07.2014 година      гр. Варна

Апелативен съд – ВарнаГражданско отделение

на 25 юли    2014 година

в закрито заседание в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                ИВАН ЛЕЩЕВ   

                                                                 

 

Като разгледа докладваното от съдия С. Илиева в. ч. гр. д. 362 по описа на Варненския апелативен съд за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 във вр. с чл. 463, ал. 2 от ГПК и е образувано по жалбата на Н.Д.К. от гр. Варна в качеството й на законен представител на детето Е.П.Б. срещу решение № 501 от 01.04.2014 г., постановено по в. гр. д. № 645/2014 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено извършеното на 21.01.2014 г. от ЧСИ Станимира Данова, рег. № 718 на КЧСИ по изп. дело № 20137180400380 разпределение по реда на чл. 460 ГПК на постъпила от принудителното изпълнение (публична продан на недвижим имот) сума. В жалбата се оспорва вземането на присъединен взискател – „Б Т” ООД; твърди се, че в резултат на погрешни изчисления, направеното разпределение надвишава продажната цена на имота, чиято първоначална оценка е била неправилно определена от вещото лице. Изложени са и предположения за извършени предходни сделки с имота с цел да бъде спасен от многоналожените върху него възбрани и ипотеки. Моли се решението да бъде отменено и върнато на съдебния изпълнител за извършване на ново разпределение.  

В срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК е постъпил писмен отговор само от „Банка Пиреос България” АД-София, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата. От другите страни няма постъпили отговори на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване в рамките на установения преклузивен срок. Разгледана по същество същата е основателна.

 

 

Изпълнително дело 20137180400380 на ЧСИ С Д, рег. № 718  е образувано по молба на „Банка П България" АД въз основа на изп. лист по гр. д. No 5765/2013 г. на ВРС, съгласно който длъжникът П.М.Б. е осъден да заплати на банката сумата от 416 810,67 евро, представляваща неизплатена част от главницата, ведно със законната лихва от 23.04.201З г.; сумата от 61 425,30 евро - представляваща просрочена лихва; сумата от 5 182,20 евро представляваща наказателна лихва; сумата от 6 009,67 евро - месечни такси; сумата от 36 лева нотариална такса, както и 19 145,48 лева - разноски по делото.

Към молбата за образуване на изпълнителното дело е приложен нот. акт за учредена в полза на банката договорна ипотека върху имот, собственост на длъжника, находящ се в гр.Варна, м-ст „Св.Св. Константин и Елена", ул. 22, № 20 за сума в размер на 380 000 евро главница. На 08.08.201З г. е извършен опис на ипотекирания и възбранен по дело недвижим имот /л. 239/. Изготвено е заключение по назначената от ЧСИ техническа експертиза /л. 242-252/, според което пазарната стойност на имота е в размер на 919 100 лева.

С Постановление от 05.12.2013 г. /л. 261/ въз основа на експертизата на вещото лице ЧСИ е приел пазарната стойност на имота, и съгласно чл.468, ал. 1 от ГПК е определил начална тръжна цена в размер на 689 325 лева и е насрочил публична продан на имота от 06.12.2013 г. до 06.01.2014 г. с отваряне на наддавателните предложения - 07.01.2014 г. в 12,00часа в сградата на PC - Варна. Публичната продан е разгласена съгласно чл. 487 ГПК.

С молба от 04.09.201З г. „Б Т"-ООД-Варна /л. 281/ да бъде присъединено като взискател на осн. чл. 456 от ГПК и е приложило удостоверение, издадено по изп.дело № 20137170400506 на ЧСИ Р Т, рег. № 717 /л. 282/, съгласно което въз основа на изп. лист, изд. по ч. гр. д. № 9024/201З г. „К Б" ЕООД-Варна, Тошко Вълчев Грудев с ЕГН **********, П.М.Б. с ЕГН ********** и „М К” ООД-Варна са осъдени солидарно да заплатят на „Б Т"-ООД-Варна 55 000 лева /задължение по запис на заповед/ и разноски 195 лева.

С молба вх. № 304/10.01.2014 г. /л. 285/ и приложено към нея удостоверение /л. 286/, издадено по изп. д. № 20103110414127 на ДСИ, е присъединен като взискател и Н.Д.К. от гр. Варна в качеството й на законен представител на Е.П.Б. с ЕГН **********, за вземанията, установени с изп. л. по гр. д. 11295/2009 г. на ВРС, по който П.М.Б. е осъден да заплаща по 250 лева месечна издръжка на Е.Б. до окончателното й изплащане за минало време, като към момента на изготвяне на удостоверението същият длъжи 10 796,71 лева - главница и 1 766,75 лева лихва.

С протокол от 07.01.2014 г. на ЧСИ Данова /л. 287-292/ за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач „Банка П България" АД е обявена за купувач на имота като предложила най-високата цена – 689 326 лева.

На 21.01.2014 г. по реда на чл. 460 от ГПК ЧСИ е изготвил Разпределение по изп. дело № 20137180400380 /л.318-320/, което е съобщено на страните с Протокол от 28.01.2014 г. /л. 321/. Получената от публичната продажба сума в общ размер на 689 326 лева е разпределена както следва: 1/ на „Банка Пиреос България" АД- 689 326 лева; 2/ на „Б Т „ ООД – 83 лева и 3/ на Н. Д. К. – 33 лева.

Очевидно е, че сборът на разпределените между взискателите суми надвишава получената такава от публичната продан.

Освен това, по отношение на присъединения взискател  „Б Т” ООД ЧСИ е приложил разпоредбата на чл. 136, ал. 1 от ЗЗД, но по делото липсват каквито и да било доказателства, че този взискател се ползва с привилегия по посочения законов текст.

По изпълнителното дело липсват и доказателства да е изпълнена от ЧСИ императивната разпоредба на чл. 458 от ГПК.

Предвид изложеното и поради това, че е невъзможно да бъде направено разпределение без наличието на всички релевантни за разпределението документи, делото следва да бъде върнато на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение, при което да бъдат отстранени констатираните от настоящата инстанция пропуски.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯВА решението на Варненския окръжен съд № 501 от 01.04.2014 г., постановено по в. гр. д. № 645/2014 г.

ВРЪЩА делото на ЧСИ Станимира Данова, рег. № 718 на КЧСИ за изготвяне на ново разпределение.

Решението е окончателно и не подлежи на касационен контрол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                            2.