ОПРЕДЕЛЕНИЕ №479/18.08.2017 година

 

                                                

 

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  …18. 08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Маринела Дончева

        Членове: Петя Петрова     

                  Женя Димитрова                              

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 362 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2, вр. ал.1 ГПК, вр. чл. 275, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба вх.№ 3641 от 06.06.2017 г. на Д.Й.С., подадена чрез адв. К.К., против разпореждане № 630/23.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 117/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната жалбата му срещу решение № 101/18.04.2017 г. по в.гр.д. № 117/2017 г. по описа на ДОС.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима. Жалбоподателят е сочил, че разпореждането е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му и даване  указания на окръжния съд за администриране на жалбата. Изразил е несъгласие с извода на съда за неотстраняване на нередовностите в жалбата, но конкретни съображения не е изложил.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на частната жалба.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

С разпореждане № 555 от 03.05.2017 г. окръжният съд е оставил без движение, подадената от Д.Й.С. чрез пълномощника му адв. К., частна жалба срещу постановеното по в.гр.д. № 117/2017 г. решение № 101 от 18.04.2017 г. на Добричкия окръжен съд, като е дал указания на жалбоподателя, в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да приложи документ за внесена по сметка на Варненския апелативен съд държавна такса от 12,50 лв., както и да представи преписи от жалбата за връчване на другата страна. Съобщението, заедно с предупреждение за неблагоприятните последици в случай на неизпълнение на указанията - връщане на частната жалба, са били редовно връчени на страната чрез пълномощника й адв. К. на 04.05.2017 г., но в едноседмичния срок не е последвало изпълнение на указанията. Поради неотстраняване на нередовностите в жалбата срещу решение № 101/18.04.2017 г. по в.гр.д. № 117/2017 г. по описа на ДОС, са били налице основанията по чл. 262, ал.2, т.2 ГПК за връщане на жалбата и затова окръжният съд е процедирал правилно постановявайки обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане за връщане.

С оглед изложеното, разпореждане № 630/23.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 117/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 630/23.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 117/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ