ОПРЕДЕЛЕНИЕ №532

гр. Варна,28.08.2019г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 362/19г., намира следното:

С определение № 525/23.08.19г. съдът е оставил без движение производството по в.гр.д. № 362/19г. на ВАпС, образувано по въззивна жалба вх. № 10840/08.04.19г. по вх. регистър на ВОС, подадена от И.Г.М. от гр. София, като е дал възможност на въззивника /чрез адв. А. Г. ***/ в 1-седмичен срок от съобщението, с препис за насрещните страни, да уточни дали във връзка с релевираното в  жалбата твърдение за наличието на непълнота на първоинстанционното решение № 355/22.03.19г., досежно липсата на произнасяне по евентуалния иск за придобиване на имота по давност по чл. 79, ал. 2 от ЗС, отправя искане до съда за допълване на решението в тази насока.

С молба вх. № 4812/27.08.19г. въззивникът чрез адв. Г. е уточнил, че отправя искане до първоинстанционния съд за допълване на решението в посочената по-горе насока.

С оглед на така направеното уточнение, настоящият състав на съда намира, че въззивното производство следва да се прекрати и делото да се върне на първоинстанционния съд, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на отправеното искане за допълване на решението му на осн. чл. 250 от ГПК.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 362/19г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на отправеното от ищеца И.Г.М. искане за допълване на първоинстанционното решение № 355/22.03.19г., досежно липсата на произнасяне по евентуалния иск за придобиване на имота по давност по чл. 79, ал. 2 от ЗС,   инкорпорирано във въззивната му жалба и уточнено с молба вх. № 4812/27.08.19г. на ВАпС, на осн. чл. 250 от ГПК.

Едва след горното, съдът следва да изпрати делото на ВАпС, вкл. и с евентуално постъпила въззивна жалба срещу допълнително решение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: