О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№424

Гр. Варна, _26_.07.2013 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на ___26____ юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;       

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

в.ч.гр.д. № 363 по описа за 2013 г.:

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 274 ГПК, ПО частна жалба на КОНПИ, срещу определение № 1387/14.05.2013 г. по гр.д.2822/2012 год. на ВОС, с което служебно на осн. чл. 390, ал.2 ГПК е отменено допуснатото обезпечение на бъдещ иск на КОНПИ срещу Х.И.К. и Х.Й.К., ПО ЧЛ. 28, АЛ.1 зопдиппд /ОТМ./ В жалбата се излага, че БЪДЕЩИЯТ ИСК Е ПРЕДЯВЕН В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ СЪДА ПО ДОПУСКАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО СРОК, за което можело да се направи служебна справка, пради което и съдът не е имал основание да приложи чл. 390, ал.2, ГПК.

Срещу ЧЖ е постъпил писмен отговор от Х.И.К. и Х.Й.К., в който се оспорват доводите в частната жалба.

Съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството пред ОС Варна е за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД /отм./ на КОНПИ срещу Калчеви, което е допуснато с определение № 2600/07.09.2012 г. от ОС Варна. Бъдещият иск е следвало да бъде предявен в едномесечен срок от влизане в сила на присъдата  по образуваното наказателно преследване срещу ответниците. По делото е налице справка, че тази присъда е влязла в сила на 16.01.2013 год.

И до настоящия момент не са предстявени доказателства от КОНПИ за предявяване пред съда именно на обезпечения иск.

Законът изрично е вменил като задължение на бъдещия ищец да представи доказателства за предявяване на обезпечената претенция в срок. Съдът няма задължение да следи за това служебно. При положение, че това процесуално задължение не е изпълнено, единствената възможност за съда е да отмени допуснатото обезпечение – чл. 390, ал.3 ГПК.

С оглед на съвпадане на изводите на въззивната инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1387/14.05.2013 г. по гр.д.2822/2012 год. на ВОС.

Определението подлежи на КАСАЦИОННО обжалване В едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС с ЧЖ при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: