ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

503

 

Гр.Варна,  20.08.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20.08.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Светослава Колева

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. №363 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.Й.Т., подадена чрез адв. И.А., против определение № 1654/04.06.2014 г., постановено по гр.д. № 3216/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната исковата му молба и е прекратено производството по делото, образувано по предявените от Т.Й.Т., лично и в качеството на ЕТ „Тонаси –Т.Т.” против ЕТ „Флирт – В.Т.”*** – Д.С.” и ЕТ „ДАР -91- Б.Х.” искове по чл. 124 ГПК за признаване за установено по отношение на страните, че всеки от тях не е собственик на конкретен имот – магазин, поради непоправяне в срок на нередовностите в исковата молба.

Жалбоподателят е навел оплаквания, че окръжният съд неправилно прекратил производството по делото приемайки, че той не е отстранил недостатъците в исковата си молба. Поради наличието на „обективни обстоятелства” по отношение индивидуализацията на процесните имоти, поискал назначаване на експертизи, но съдът неправилно отказал да допусне същите. Освен това, съдът не взел предвид представените с последваща уточняваща молба доказателства и извънсъдебната експретиза, а по отношение на задължението за представяне на актуална данъчна оценка поискал и удължаване на срока, което не било съобразено от съда. Своевременно, след указанията на съда за снабдяване с удостоверения, заявил своите искания за издаване на същите.

Настоящата инстанция, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

С определение № 1022/07.04.2014 г. Варненският окръжен съд, след като е констатирал, че исковата молба на Т.Т. е нередовна, е оставил без движение същата и е дал на ищеца едноседмичен срок от получаване на съобщението да уточни по отношение на кого от ответниците иска отричане на собствеността върху всеки от магазините, както и да посочи цените на исковете за всеки от магазините и да представи скици на поземления имот и на магазините от кадастралната карта, както и доказателства за внесена  по сметка на съда държавна такса в размер по 4% от 1/4 от цената на всеки от исковете, но не по-малко от 50 лв. Със същото е предупредил ищеца, че при неизпълнение на указанията, производството ще бъде прекратено.

В срока за поправяне на нередовностите, ищецът е посочил, че с предявените отрицателни установителни искове цели отричане собствеността на всеки ответник върху конкретен магазин. Посочил е, че отделните магазини били части от по-голям такъв и че разделянето е направено без строително разрешение и строителни книжа и че площта на всеки от магазините била различна. Представил е данъчна оценка на първоначално съществуващия общ обект и е заявил, че не може да представи актуална схема за магазините, нанесени в кадастъра. Заявил е искане за допускане от съда на експертизи, първата от които за определяне цената на иска, чрез оценка на всеки от трите магазина, съобразена с тяхната площ, конструкция, местоположение, а втората - за определяне местоположението на имотите по кадастъра и изготвяне на скица, върху която да се изчертае местоположението на магазините по плана на Централен пазар Варна. Поискал е след изготвяне на експертизите, да изпълни определението на съда относно посочване цената на иска и внасяне на държавна такса и представяне на актуална схема на имотите, като в тази връзка е посочил и разпоредбата на чл.63, ал.1 ГПК.

Правилно окръжният съд, вземайки предвид че ищецът е в състояние да представи скица на имотите било от СГКК или изготвена от правоспособно лице и от там да определи конкретната цена на всеки от магазините на база приблизителната им площ, е отказал назначаване на експертизите, които не са били и необходими. С определение № 1246 от 30.04.2014 г. е оставил отново без движение исковата молба и е задължил ищеца,  в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да представи скици на поземления имот и на магазините, издадени от СГКК или от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър, по геодезия  и по картография с копия за връчване на ответниците, както и с писмена молба с преписи за ответниците да посочи цени на исковете и да представи доказателства  за внесена държавна такса в размер по 4 % от ¼ от цените на исковете, но не по-малко от 50 лв. по сметка на ВОС. Съобщението с указанията, заедно с предупреждение, че при непоправяне на нередовностите производството ще бъде прекратено, е било връчено на ищеца чрез процесуалния му представител адв. И.А. на 20.05.2014 г. Срокът за поправянето е изтекъл на 27.05.2014 г., като в същия не са постъпили никакви уточняващи молби.

Сочената в жалбата на ищеца молба за поправяне на нередовностите с приложена към нея „частна експертиза” е  била пратена по пощата едва на 03.06.2014 г., т.е. много след изтичане на срока за поправяне на недостатъците в исковата молба. Затова, като е преценил с обжалваното определение от 04.06.2014 г., че ищецът не е поправил нередовностите на исковата молба в срок и е разпоредил връщането на същата, окръжният съд е процедирал правилно и изцяло в съответствие с правомощията си по чл. 129 от ГПК.

Неоснователни са и възраженията на жалбоподателя, че съдът не се е съобразил с искането му по чл. 63 от ГПК, защото такова, в определения му от съда срок /с определение № 1246/30.04.2014 г./, изобщо не е било заявено. Искането за продължаване на срока за изпълнение на тези конкретни указания, е било направено едва с молбата от 03.06.2014 г. т.е. след изтичане на срока.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 1654/04.06.2014 г., постановено по гр.д. № 3216/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: