О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

415

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  25.07.2013 год.в състав :

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 364/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, т.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Постъпила е молба за определяне срок при бавност от „БГ Маркет” ЕООД гр.Варна във връзка с непридвижването до по-горния по степен съд на частната жалба срещу решението по гр.д. № 1671/2012 год. на ВОС в прекратителната му част.

След обстоен преглед на документите по делото, апелативният съдия констатира следното:

С решение № 1217/07.06.2013 год. по гр.д. № 1671/2013 год. на ВОС съдът се е произнесъл с прекратителен диспозитив по част от предмета на иска. Срещу тази част от решението, имаща характер на определение, преграждащо хода на делото, е постъпила частна жалба Вх.№ 19172/18.06.2013 год. С разпореждане № 6372/19.06.2013 год. частната жалба е оставена без движение до внасяне на дължимата държавна такса по сметка на Апелативен съд Варна. Разпореждането е съобщено на страната на 28.06.2013 год. С молба от 02.07.2013 год. частният жалбоподател представил платежно нареждане на внесената държавна такса, с което отстранил посочената нередовност. С разпореждане № 6024/03.07.2013 год. съдът изпратил препис от частната жалба на насрещната страна – Община Варна, който е връчен на 11.07.2013 год. Срокът за отговор е изтекъл на 18.07.2013 год, а частната жалба е изпратена в Апелативен съд Варна с писмо Изх.№ 6763/23.07.2013 год. В придружителното писмо е отразено обстоятелството, че освен частната жалба, срещу същото решение е постъпила и въззивна жалба от насрещната страна, която е в процес на администриране.

Проследявайки действията на съда в тяхната хронология, следва изводът, че при администрирането на частната жалба не са нарушени изискванията за разумен срок. Изпращането на частната жалба до по-горния по степен съд е станало само 5 дни след изтичане на срока за отговор, което в никакъв случай не може да се възприеме като необосновано забавяне на делото.

Молбата за определяне срок при бавност е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Водим от горното апелативният съдия

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  молбата за определяне срок при бавност, подадена от „БГ Маркет” ЕООД гр.Варна.

Определението е окончателно.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: