ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

511

 

Гр.Варна,…11..08.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11..08.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Женя Д.

                        

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 364/2015 г. по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 364/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Д.Т.А. против определение № 1843 от 27.05.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1536/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството, образувано по жалбата му срещу действията на държавния съдебен изпълнител при СИС Варна - покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело  №8040/2015 г.

Въпреки некоректната формулировка на отправеното от жалбоподателя до съда искане, включително и след уточнението с писмената молба от 15.06.2015 г., от заявените оплаквания може да се направи извод, че се настоява за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по същество. 

С писмения си отговор, взискателят Общинска служба по земеделие  гр.Варна е оспорил жалбата по съображения за недопустимостта й,  евентуално – за неоснователността й. Молил е съответно за оставяне на жалбата без разглеждане, евентуално – за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него и е допустима. Доколкото с обжалваното определение не е разрешена жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по същество, а е прекратено производството по делото, определението на окръжния съд подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд и възраженията на ответника за недопустимостта й са неоснователни.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е длъжник по изпълнително дело № 8040/2015 г. по описа на ДСИ при Варненския районен съд, образувано по молба на взискателя ОД „Земеделие” гр.Варна, въз основа на изпълнителен лист от 29.09.2014 г., издаден от Варненския районен съд по гр.д. № 6832/2014 г. за събиране на сумата от 300 лв., представляваща присъдени разноски от Върховния административен съд.

Оплакванията на жалбоподателя пред окръжния съд срещу действието на съдебния изпълнител, уточнено от него като такова по изпращане на призовка за доброволно изпълнение, по същество са такива срещу присъдената сума по изпълнителния лист - юрисконсултско възнаграждение от 300 лв. Длъжникът смята, че не дължи това възнаграждение щом делото пред върховния съд е било прекратено. Освен това е посочил, че не е бил уведомен за образуваното изпълнително дело. Изложил е и обстоятелства във връзка с воден с трети лица спор за собственост на недвижим имот.

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания. Затова, в качеството на длъжник, настоящият жалбоподател може да обжалва, съгласно чл. 435, ал.2 ГПК, постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, а според ал.3 - постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. На обжалване подлежи и разпределението съгласно чл. 462 ГПК.

В случая, образуването на изпълнително дело и изпращането на призовка за доброволно изпълнение за събиране на сума по изпълнителен лист за разноски за юрисконсултско възнаграждение, присъдени от Върховния административен съд, по съображения, че такива не са се следвали на другата страна не покриват хипотеза на предвидените от законодателя подлежащи на обжалване действия по чл. 435 от ГПК и затова жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е била недопустима и правилно е била оставена без разглеждане от окръжния съд. В този смисъл обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Наведените в настоящата жалба оплаквания във връзка със спор за собственост са неотносими към настоящото производство и не могат да бъдат разглеждани.

Поради изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1843 от 27.05.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1536/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: