ОПРЕДЕЛЕНИЕ№467/17.08.2017г.

 

                                                

 

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …17. август  2017г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Маринела Дончева

       Членове: Петя Петрова     

                 Женя Димитрова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 364 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Н.К.Н., подадена чрез адв. П.Н. против разпореждане № 4943 от 01.06.2017 г., постановено по в.гр.д. № 743/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната му жалба вх.№ 14926/25.05.2017 г. срещу решение № 583/12.04.2017 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния закон и е молил за отмяната му. Навел е оплакване срещу извода на съда за необжалваемост на постановеното решение.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК вр. чл. 279 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

 Производството пред окръжния съд е било образувано по реда на чл. 435, ал.1 от ГПК по жалба на Н.К.Н. в качествата му на длъжник,  против действията на частен съдебен изпълнител Т.ва  – постановление за възлагане от 01.03.2017 г. и обявяване на купувач. Окръжният съд е разгледал жалбата по същество и се е произнесъл с решение № 583 от 12.04.2017 г. по нея.

С разпоредбата на чл. 437, ал.4 ГПК е предвидено, че решението не подлежи на обжалване (в случая не се касае до обжалване на разпределение на съдебния изпълнител, поради което и чл. 463, ал.2 от ГПК, предвиждащ инстанционен контрол на решението пред апелативния съд, не намира приложение). В настоящия казус, постановеното от окръжния съд решение не е подлежало на обжалване пред апелативния съд, поради което и администриращият я съд е процедирал правилно като е върнал частната жалба срещу него. Настоящата частна жалба е неоснователна, като останалите  оплаквания в същата не са относими към правилността на обжалваното разпореждане за връщане, а касаят правилността на постановеното от окръжния съд решение по съществото на делото, поради което не могат да бъдат обсъждани в настоящото производство.

С оглед изложените съображения, обжалваното разпореждане на окръжния съд е правилно и следва да бъде потвърдено.

Предвид горното, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4943 от 01.06.2017 г., постановено по в.гр.д. № 743/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: