ОПРЕДЕЛЕНИЕ

440

_20_.07.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _20_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.364 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Варна и ОС Варна, по молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на въззивно решение по в.гр.д. 1400/2017 год.

Спорът е повдигнат с определение № 8134/17.07.2018 год. от РС Варна, след изпращане на молбата по гр.д. 1400/2017 год. от ОС Варна на РС Варна по компетентност.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

Подадена е молба за издаване на ИЛ въз основа на въззивно решение, което не е влязло в сила.

РС е изложил съображения, че решението му е изцяло отменено от ОС, като въззивното решение в частта за издръжката подлежи на незабавно изпълнение по смисъла на чл. 405, ал.2 ГПК, поради което и по молбата за издаване на ИЛ в тази част компетентен е ОС.

Молбата за издаване на изпълнителен лист касае цялото решение на ОС, който се е произнесъл по предоставяне на родителски права, режим на личен контакт и издръжка.

Съгласно чл. 405, ал. 2 ГПК, компетентен да се произнесе по молба за издаване на изпълнителен лист, въз основа на влязло в сила съдебно решение е първоинстанционния съд, а въз основа на решение, което подлежи на незабавно изпълнение- съдът, който е постановил това решение. В случая се иска издаване на изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила решение на въззивен съд. Въпреки това, съгласно разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 1 ГПК това решение подлежи на незабавно изпълнение. Изводът, че въззивното съдебно решение подлежи на незабавно изпълнение произтича от разпоредбата на чл. 282, ал. 1 от ГПК, според която подаването на касационна жалба не спира изпълнението на въззивното решение, и от предвидения в чл. 282, ал. 2 от ГПК специален ред за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение, срещу което е подадена касационна жалба. Отделно в частта за издръжката решението подлежи на незабавно изпълнение с оглед характера на уважената претенция.

Ето защо настоящата съдебна инстанция намира, че компетентен да се произнесе по молбата за издаване на изпълнителен лист, въз основа на невлязлото в сила въззивно решение на окръжен съд е постановилият това решение съд, тоест Окръжен съд Варна, а не РС-Варна.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР за подсъдност между РС Варна и ОС Варна, по подсъдност, ОПРЕДЕЛЯ за компетентен ОС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Варна.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: