О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-№493

 

Гр. Варна, _30_.07.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на ___30_ юли през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА Х.;

                           МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Х.

ч.гр.д. № 365 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба на „Синева” ООД, ЕИК 127568996, гр. Шумен, срещу определение № 2438/06.07.2015 г. по гр.д. 1677/2015 по описа на ВОС, с което делото е прекратено и е изпратено по подсъдност на ОС Разград. 

В жалбата се твърди, че определението е неправилно, като противоречащо на закона. Твърди се, че няма основание да се приложи разпоредбата на чл. 621а, ал.2, т.1 ТЗ вр. чл. 663, ал.2 и 3, тъй като вреди срещу синдика се претендират не от страните в производството по несъстоятелност, а то трето лице. Твърди се, че е приложим чл. 116 ГПК, който дава възможност на ищеца да избере подсъдността на предявените искове за вреди срещу двама ответници с различно местоживеене. Иска се отмяна на определението и връщане на делото за разглеждане от ВОС.

Срещу ЧЖ не е постъпил писмен отговор от насрещната страна – ответниците по исковете Николай Петров Георгиев от гр. Варна и Б.В.М. ***, тъй като не им връчван препис от исковата молба и на този етап производството все още е едностранно.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искове на „Синева” ООД, гр. Шумен срещу двама ответници – Николай Петров Георгиев, в качеството му на ЧСИ и Б.В.М., в качеството му на синдик на „Диамант” АД в несъстоятелност, за солидарно заплащане на сумата от 154962,81 лв., обезщетение за имуществените вреди и обезщетение за забава по пера, уточнени в исковата молба, от противоправните им действия в посочените качества в производство по несъстоятелност.

С атакуваното определение от 06.07.2015 год.  ВОС е прекратил производството пред ВОС и е изпратил делото на ОС Разград като съд по несъстоятелността, прилагайки разпоредбата на чл. 621а, ал.2, т.1 ТЗ.

Настоящата инстанция споделя изводите на ОС Варна.

В исковата молба се твърди, че синдикът е възбранил недвижими имоти, придобити през 2003 год. по нот.а. № 141/2003 год. от ищеца като правоприемник на длъжника в производството по несъстоятелност, без да вземе предвид а ЧСИ е запечатал същите имоти, въпреки, че намерил в тях третото лице – ищеца. Това причинило на ищеца вреди – пропуснати ползи и увреждане на самите бунгала, ведно с обезщетение за забава, описани по периоди и пера в исковата молба.

Действително, ищецът твърди, че няма качеството на длъжник или кредитор в процесното производството по несъстоятелност, от което твърди, че е претърпял вреди от действията на синдика, каквато е хипотезата на чл. 663, ал.3 ТЗ, към която препраща чл. 621а, ал.2, т.1 ТЗ. Видно е от твърденията в исковата молба, че ответниците са действали по отношение на ищеца като срещу длъжник или негов правоприемник. Ето защо, специалната подсъдност по чл. 621а, ал..2, т.2 ТЗ е приложима в конкретния случай и изключва приложението на общата разпоредба на чл. 116 ГПК.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, ВАпС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2438/06.07.2015 г. по гр.д. 1677/2015 по описа на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: