О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

447

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 19.08.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 366/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Постъпила е молба Вх.№ 4199/02.08.2013 год. от „БГ Маркет” ЕООД за допълване на определение № 421/25.07.2013 год., постановено по делото, в частта за разноските.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

С определението си от 25.07.2013 год. Апелативен съд Варна е отменил решение № 1217/10.06.2013 год. по гр.д. № 1671/2012 год. в прекратителната му част и е върнал делото на първоинстанционния съд за постановяване на решение по съществото на спора в тази му част.

При постановяване на това определение съдът е пропуснал да се произнесе по искането на страната, съдържащо се в частната му жалба, относно разноските в размер на 8487,60 лв, присъдени с оглед прекратителната част на решението.

Съгласно разпоредбата на чл. 78 ал.1 ГПК разноските са последица от решението по същество и се присъждат съразмерно с уважената част от иска. С оглед на това, след като  първоинстанционното решение е отменено в тази част и делото е върнато за постановяване на акт по същество, първоинстанционният съд ще трябва да се произнесе и по разноските с оглед изхода на спора. Ето защо решението в частта, с която са присъдени разноски на осн. чл. 78 ал.3 ГПК  по отношение прекратителната част, също следва да се отмени, като се даде указание на съда да се произнесе и  в тази част.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ДОПЪЛВА определение № 421/25.07.2013 год. по в.ч.гр.д. № 366/2013 год. на Апелативен съд Варна, както следва:

ОТМЕНЯ решение № 1217/10.06.2013 год. по гр.д. № 1671/2012 год. в осъдителната част за сумата 8487,60 лв, представляваща разноски по прекратената част от иска.

След връщане на делото за изпълнение на указанията, дадени с определение № 421/25.07.2013 год. на Апелативен съд Варна, първоинстанционният съд следва да се произнесе и в частта за разноските в зависимост от изхода на спора в отменената част на решението.

Настоящото дело следва да се докладва съвместно с в.гр.д. № 399/2013 на Апелативен съд Варна, след изпълнение на указанията, дадени с определение № 445/16.08.2013 год.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: