О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

421

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 25.07.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 366/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Постъпила е частна жалба от „БГ Маркет” ЕООД срещу решение № 1217/10.06.2013 год. по гр.д. № 1671/2012 год. на Окръжен съд Варна, IV състав, в прекратителната му част по иска за заплащане на обезщетение за ползването на недвижим имот без правно основание за периода от 01.07.2009 – 31.06.2010 год. По изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност на решението в прекратителната му част, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за постановяване на решение по съществото на спора.

Отговор от насрещната страна не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

За да прекрати производството в тази му част, съдът е изложил мотиви за наличие на колизия между общия ЗС и специалния ЗОДОВ, на основание на който между страните имало висящи дела пред Административен съд Варна.

Този извод на съда е неправилен.

Претенциите на ищеца, предмет на спрените адм.д. № 56/2011 и 3855/2010 на Административен съд Варна са за обезщетяване на вредите от незаконосъобразните действия или бездействия на Община Варна като административен орган, респ. от нейни служители. Този предмет е различен по основание от предявените искови претенции за заплащане на обезщетение за ползите, от които ищецът е бил лишен поради неоснователното държане на имота, осъществявано от ответника в качеството му на субект на гражданското право. Липсва идентичност между делата с оглед различното правно основание, на което те са предявени. Не е налице колизия между общ и специален закон, тъй като в случая всяка от предявените претенции произтича от различни правопораждащи факти. Отговорността по ЗОДОВ се ангажира при допуснати незаконосъобразни действия или бездействия на администрацията, а отговорността за пропуснати ползи - от  неоснователното ползване на имота.

Ето защо частта от решението, имаща характер на определение за частично прекратяване на производството е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, а делото – върнато на същия съд за произнасяне по същество в тази част.

В тежест на ответника следва да се възложат разноските по това производство в размер на 15 лв, представляващи платена от частния жалбоподател държавна такса.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ решение № 1217/10.06.2013 год. по гр.д. № 1671/2012 год. на Окръжен съд Варна, IV състав, в прекратителната му част по иска за заплащане на обезщетение за ползването на недвижим имот без правно основание за периода от 01.07.2009 – 31.06.2010 год., и

ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на решение по съществото на спора в тази му част.

ОСЪЖДА Община Варна да заплати на „БГ Маркет” ЕООД с ЕИК 103935220 разноски по делото в размер на 15 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: