ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

557/01.09.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  01.09.2015 г.  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 366/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 651/16.07.2015 год по в.ч.гр.д. № 464/2015 год на Окръжен съд Добрич производството по делото е прекратено и същото е изпратено по компетентност на Апелативен съд Варна за определяне на друг районен съд от Апелативния район-Варна, компетентен да разгледа правния спор.

По делото са представени доказателства за отвод на всички съдии от районните съдилища в районите на Окръжен съд Силистра, Разград и Добрич.

Съобразявайки се с указанията, дадени с Определение № 414 от 28.05.2012 год на ВКС на РБ, IV г.о. по ч.гр.д. № 350/2012 год, Апелативен съд Варна е горестоящият съд по отношение на ОС гр.Добрич, който е компетентен да се произнесе по определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото като първа инстанция.

С оглед на това, че са направени отводи на всички съдии от съдебните райони на изброените по-горе окръжни съдилища, разглеждането на спора от тях е невъзможно. Налице е хипотезата на чл. 23 ал.3 от ГПК, при която делото следва да се изпрати за разглеждане от Районен съд Варна.

Върховният касационен съд по друг повод е имал възможност да се произнесе, че е необходимо при решаването на всеки спор съдиите да се придържат стриктно към процесуалния закон, и в частност чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК. При условията на цитираната разпоредба отстраняване на съдия се налага само тогава, когато отводът му е поискан от страната, или са налице фактически основания, касаещи конкретния съдия, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОСТАНОВЯВА гр.д. № 226/2014 год на Районен съд Тутракан да бъде разгледано от РС-Варна.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.