О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

473

 

гр.Варна,    22  .07.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и втори юли, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 367 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по частни жалби, подадени от пълномощника на С.С.Т. *** срещу определение № 5/6.01.2015 г., допълнено с определение № 205/23.02.2015 г. по в.гр.д.№ 853/2014 г. на Окръжен съд – Добрич. С първото от цитираните определения съдът е оставил без разглеждане жалба рег.№ 13378/12.08.2014 г. против провелата се публична продан на 31.07.2014 г. по изп.дело № 20117370400150 по описа на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№ 737 на КЧСИ и е прекратено производството по делото. С второто определение е извършено допълване на първоначалното определение, като са присъдени в полза на ответника разноските по делото в размер на 200 лева. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна на двата съдебни акта.

          В подаден писмен отговор пълномощника на Т.Р.Ю. оспорва първата частна жалба и изразява становище за правилност на определение № 5/6.01.2015 г.

          Останалите страни не са изразили становище по частните жалби.

          Частните жалби са подадени в срок и от надлежна страна и са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

          Предмет на разглеждане в настоящото производство е жалба, подадена от пълномощника на С.С.Т. срещу действия на ЧСИ Лучия Тасева с рег.№ 737 на КЧСИ по изп.дело № 20117370400150, изразяващи се в недопускане до участие в проведена на 31.07.2014 г. публична продан на недвижим имот.

          Жалбоподателката С.С.Т. е сезирала Окръжен съд – Добрич с общо три жалби: срещу постановление на ЧСИ от 4.07.2014 г., с което е оставено без уважение искането й за присъединяване като взискател, предмет на в.гр.д.№ 852/2014 г. на ДОС; против недопускането й до участие в публична продан, провела се на 31.07.2014 г., предмет на в.гр.д.№ 853/2014 г. на ДОС и против постановление за възлагане от 1.08.2014 г., предмет на в.гр.д.№ 851/2014 г. на ВОС.

          От извършена служебна справка, Варненският апелативен съд установи, че с влязло в сила решение № 51/24.02.2015 г. по в.гр.д.№ 852/2014 г. на Окръжен съд – Добрич е потвърдено постановление на ЧСИ от 4.07.2014 г. и е оставено без уважение искането на С.С.Т. за присъединяването й като взискател по цитираното изпълнително дело.

          Отказът на ЧСИ да бъде допуснат жалбоподателя до участие като наддавач в публична продан не е изпълнително действие, попадащо в приложното поле на чл.435, ал.1 от ГПК, поради което е правилен извода на съда за недопустимост на подадената жалба. Качеството на жалбоподателката на взискател или не по изпълнителното дело е без значение, предвид необжалваемостта на действието съобразно чл.435, ал.1 от ГПК.

          Обжалваното определение, с което е оставена без разглеждане жалбата против провелата се публична продан следва да бъде потвърдено.

          При този изход на спора, правилно съдът е постановил допълване на определението в частта му за разноските, като е присъдил направените от противната страна разноски в размер на 200 лева, за заплащане на които е представено доказателство на л.25 от делото. Необсъждането на отговора на пълномощника на жалбоподателката не е довело до постановяване на незаконосъобразен съдебен акт – списъкът за разноски не е задължителен и не установява плащане на претендираните суми.

          Обжалваните определения следва да бъдат потвърдени, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 5/6.01.2015 г., допълнено с определение № 205/23.02.2015 г. по в.гр.д.№ 853/2014 г. на Окръжен съд-Добрич.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:         1.                         2.