О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

458/19.07.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 19. 07.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№367/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от П.К.П. против определение №449/23.06.2016г., постано -вено по гр.д.№264/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което производството по делото е прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че обжалваното опреде- ление е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводстве -ните действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№264/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по предя- вен от П.К.П. против Г. Д. К. и Д. А.С. иск с пр.осн. чл.30 от ЗН за намаляване на завещателно разпо -реждане от 16.02.2011г., извършено от К. П.П., б.ж. на гр.Балчик, поч. на 25.02.2016г., и възстановяване запазената част на ищеца от наследството на К. П..Посочената от ищеца цена на иска е 63 046, 68лв.Същата е възприета от съда като действителна цена на иска и с разпореждане от 25.05.2016г. производ -ството е оставено без движение за представяне в едноседмичен срок от получаване на препис от определението на доказателства за довнасяне/към исковата молба са представени доказателства за внесена държавна такса в размер на 50лв./ на дър - жавна такса в размер 2 201, 87лв./прието е, че общата дължима държавна такса е в размер на 2 251, 87лв./.Със същото разпореждане са дадени указания на ищеца и да представи вписана искова молба, както и е разпоредено да му се издадат преписи от исковата молба за вписването й.За разпореждането на съда страната е уведомена чрез процесуалния си представител на 06.06.2016г.На същата дата с писмена молба ищецът е поискал продължаване на срока за представяне на вписана искова молба, както и на срока за доплащане на държавната такса по изложените в молбата при -чини.С разпореждане от 09.06.2016г. на осн. чл.63 от ГПК съдът е продължил срока за вписване на исковата молба с една седмица, считано от изтичане на първона -чалния, т.е. считано до 20.06.2016г., вкл.Не е налице произнасяне по искането за продължаване на срока за довнасяне на държавна такса.На 17.06.2016г. с молба е представена вписана искова молба.На същата дата е внесена по сметка на ДОС посочената в разпореждането на съда държавна такса в размер 2 201, 87лв., но по делото с молбата от 17.06.2016г. не е представена вносната бележка/заверено копие от същата е представено към частната жалба/.С обжалваното определение от 23.06. 2016г. производството е прекратено.

При липсата на изрично произнасяне по молбата на ищеца от 06.06.2016г. за продължаване на срока за внасяне на посочената от съда държавна такса страната е в неизвестност дали тази нейна молба се намира за основателна и съответно как се уважава или се оставя без уважение като причините се приемат за неуважителни.Ако бъде прието, че макар и без нарочно произнасяне по молбата в тази й част, съдът уважавайки молбата в частта й за продължаване на срока за вписване на исковата молба е продължил със същия срок и срока за внасяне на дължимата държавна такса, т.е. до 20.06.2016г., вкл., то държавната такса е внесена в този срок, съответно отстранени са констатираните от съда нередовности на исковата молба.Предвид горното и не са налице предпоставките, предвидени в чл.129, ал.3 от ГПК за прекра -тяване на производството.С оглед изложеното и обжалваното определение, с което производството по делото е прекратено поради неотстраняване на констатирани от съда нередовности на исковата молба, следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №449/23.06.2016г., постановено по гр.д.№264/16г. по описа на ДОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: