О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№426

Гр. Варна, _30_.07.2013 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на ___30____ юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА;

 ЧЛЕНОВЕ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ;

                                            ПЕНКА Х.;          

Като разгледа докладваното от съдията П. Х.

в.ч.гр.д. № 368 по описа за 2013 г.:

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 274 ГПК, ПО частна жалба на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, като процесуален представител на Държавата, чрез пълномощник – М.Д., главен юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие”, гр. Добрич, срещу определение № 435/19.06.2013 год. на ОС Добрич по гр.д. 96/2013 год., с което е прекратено производството по делото по отношение на Областен управител на гр. Добрич поради недопустимост. 

В жалбата се излагат мотиви, че Областният управител на гр. Добрич е страна по атакуваната сделка, поради което и легитимиран като ответник в процеса. Твръди се, че и самият Областен управител е направил искане да встъпи като трето лице – помагач.

Срещу частната жалба е постъпил писмен отговор от Областен управител на гр. Добрич, в който се оспорва основателността на жалбата. Твърди се, че към момента на извършване на сделката имотът бил частна собственост, поради което и нямало интерес от иск срещу Областния управител. Твърди се, че последният би могъл да участва като трето лице-помагач на страната на ищеца.

Писмен отговор със становище от ответника ЗК „Приморец”, с. Тюленово, не е постъпил.

Съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството пред ОС Добрич е било образувано по иск на Министерство на земеделието и храните, като процесуален субституент на Държавата, срещу ЗК „Приморец”, с. Тюленово, и Областен управител на гр. Добрич, за установяване на нищожността на договор за продажба на недвижим имот № 522/27.02.2009 год.

С обжалваното определение от 19.06.2013 год. ОС Добрич е прекратил производството по отношение на Областен управител на гр. Добрич като недопустимо, като приел, че тази страна е държавен орган с административни функции и не е легитимирана да участва по конкретното дело, засягащо интереса на Държавата, а не на Областната управа.

Съставът на АС Варна намира, че частната жалба е неоснователна.

Атакуван е договор между ответника ЗК и Областен управител на гр. Добрич, по който страни са ЗК и Държавата, представлявана в конкретното матеиално правоотношение от Областния управител по силата на закона. Материално-правното представителство е различно от процесуално-правното, което се определя от чл. 31 ГПК и чл. 26, ал.1 ГПК. В настоящия процес Държавата участва като страна чрез процесуалния си субституент Министерство на земеделието и храните, който управлява имота, обект на атакувания договор – чл. 26, ал.2 ГПК. По делото, по силата на чл. 26, ал.4 ГПК, следва да участва и Държавата, чрез Министъра на РРБ /чл. 31, ал.2 ГПК/. Но Областният управител на гр. Добрич, не е дори правен субект, който може да участва в гражданския процес – чл. 27, ал.1 и ал.2 ГПК. Правосубектна в гряажданския процес е Областна управа, като ЮЛ, но този субект не е страна в материалното правоотношение.

Ето защо, производството по отношение на Областен управител на гр. Добрич е недопустимо и подлежи на прекратяване.

По изложените съображения обжалваният акт следва да се потвърди.

Следва да се укаже на ОС Добрич, че като страна в процеса следва да се конституира и Държавата, чрез МРРБ, на осн. чл. 26, ал.4 ГПК /така е и в съдебната практика - вж например Определение № 849 от 31.10.2012 г. на ВКС по гр. д. № 706/2012 г., I г. о., ГК/.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 435/19.06.2013 год. на ОС Добрич по гр.д. 96/2013 год., с което е прекратено производството по делото по отношение на Областен управител на гр. Добрич поради недопустимост.

Определението подлежи на КАСАЦИОННО обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС с ЧЖ в приложното поле на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: