ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

518

 

Гр.Варна,…14..08.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на четиринадесети август 2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

 

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

 

                            Женя Димитрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 368 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 368/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по две частни жалби, както следва: - по частна жалба вх. №3317/19.05.2015 г. на ЕТ „Г.А. -77”, представлявано от Г. Живков А., подадена чрез адв. И.З. против определение № 383/28.04.2015 г., постановено по в.гр.д. № 851/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което са оставени без разглеждане и е прекратено производството по делото по жалби на „Продуем” ООД и на С.С.Т. против постановление за възлагане от 01.08.2014 г. по изп.дело № 20117370400150 по описа на ЧСИ Л.Тасева с район на действие ДОС, вписан под № 737 на КЧСИ; - по частна жалба вх.№ 3458/26.05.2015 г. от С.С.Т., подадена чрез адв. В.Б., против определение № 383/28.04.2015 г., постановено по в.гр.д. № 851/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд  В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото по жалбата й против постановление за възлагане от 01.08.2014 г. по изп.дело № 20117370400150 по описа на ЧСИ Л.Тасева с район на действие ДОС, вписан под № 737 на КЧСИ.

С писмения си отговор взискателят Т.Р.Ю. е оспорил жалбите по съображения за недопустимост, евентуално за неоснователност на жалбата на ЕТ „Г.А. -77” и за неоснователност на жалбата от С.С.Т., като е молил за оставяне без разглеждане на първата жалба, евентуално за оставянето й без уважение, и за оставяне без уважение на втората жалба.

Частната жалба вх. №3317/19.05.2015 г. на ЕТ „Г.А. -77”, представлявано от Г. Живков А., подадена чрез адв. И.З. е недопустима - той не разполага с правото да обжалва определението на окръжния съд, доколкото същото е постановено в производство, образувано по жалби на други лица – „Продуем” ООД и С.С.Т. срещу действията на съдебния изпълнител. ЕТ „Г.А. -77” не е подал жалба срещу действията на съдебния изпълнител и не е имал качеството на жалбоподател в производството пред окръжния съд, поради което и не е легитимиран да обжалва и да иска отмяната на постановеното от окръжния съд определение, с което са приети за недопустими жалбите на „Продуем” ООД и С.С.Т. и е прекратено инициираното от тях производство. В този смисъл, частната жалба на ЕТ „Г.А. -77” следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство в тази част следва да бъде прекратено.

По частната жалба на С.С.Т.:

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката е изложила съображения за неправилност – незаконосъобразност на определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действието на съдебния изпълнител и е прекратено производството по делото в тази част, като е молила за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество по жалбата й срещу постановлението за възлагане. Оплакванията й са свързани с неправилна преценка от съда, че няма качеството на взискател по изпълнителното дело и в тази връзка, че не разполага с право да обжалва постановлението за възлагане при липса на внесен задатък.

Изпълнителното дело  е  било образувано на 03.02.2011 г. по молба на Т.Р.Ю. срещу „Продуем” ООД за принудително събиране на парично задължение, съгласно представен от взискателя изпълнителен лист, издаден въз основа на съдебно решение. Вземането е било обезпечено, по реда на обезпечаване на бъдещ иск, с вписана на 04.09.2009 г. възбрана върху собствен на дружеството недвижим имот – вила №1, в гр.Балчик, в.з. „Сборно място“, ул. „Шеста“ № 29 с идентификатор 02508.8.38.1 по кад. карта на гр. Балчик. Спрямо този имот е било насочено и изпълнението по изпълнителното дело.

След налагането на обезпечителната възбрана е бил учреден, от „Продуем” ООД в полза на настоящата жалбоподателка С.С.Т., особен залог върху търговското му предприятие, вписан на 10.02.2011 г. за обезпечаване на задължение в размер на 300 000 лв. На 21.04.2011 г. е била вписана, извършена по реда на чл. 37 ЗОЗ от заложния кредитор С.Т., продажба на търговското предприятие на „Продуем” ООД /включващо вилата в гр.Балчик/ - на ЕТ „ Г.А. -77”. Продажбата е била извършена за сумата от 100 000 лв.

С молба от 04.07.2014 г. С.Т. е поискала от съдебния изпълнител да бъде конституирана като присъединен взискател по изпълнителното дело на осн. чл. 456  и чл. 459, ал.2 от ГПК за остатъка от вземането й от длъжника за сумата от 200 000 лв. като основание за присъединяването е посочила, вписания в нейна полза, особен залог на търговското предприятие на длъжника. Искането й е било оставено без уважение от съдебния изпълнител, а постановлението на последния от 04.07.2014 г. е било потвърдено от окръжния съд с решение № 51 от 24.02.2015 г. по в.гр.д. № 852/2014 г. на Добричкия окръжен съд. По изпълнителното дело е била насрочена публична продан на възбранения недвижим имот в гр.Балчик, като С.С. е  подала наддавателно предложение без да заплати задатък. Поради неплащането на задатък, тя не е била допусната до участие в търга, като имотът е бил възложен, с обжалваното постановление за възлагане от 01.08.2014 г., на спечелилия търга единствен явил се купувач.

Жалбата на С.С.Т. пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане от 01.08.2014 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

По делото няма спор, че жалбоподателката не е внесла задатък за участие в търга, както и че няма качеството на длъжник по делото. Спорен е бил въпросът дали тя има качеството на взискател по делото. Такова качество, тя също няма.

Както бе посочено, изпълнителното производство е било образувано по молба на Т.Р.Ю. и той е първоначалния взискател. Жалбоподателката не е била присъединена като взискател и в хода на изпълнителното производство. Присъединяването, съгласно чл. 456, ал.2 от ГПК, става с писмена молба, към която кредиторът прилага изпълнителния си лист или удостоверение от съдебния изпълнител, че листът е приложен към друго изпълнително дело. В случая такива документи, с молбата си за присъединяване,  С.Т. не е представила и затова с постановление на съдебния изпълнител, потвърдено от окръжния съд с решение № 51 от 24.02.2015 г. по в.гр.д. № 852/2014 г. по реда на обжалването му, тя не е била конституирана по делото и като присъединен взискател.

Жалбоподателката не се е присъединила по изпълнителното дело и въз основа на удостоверение за вписано пристъпване към изпълнение, нито въз основа на извлечение за вписан залог, съгласно чл. 32, ал.  5 от ЗОЗ, който гласи, че до извършване на публичната продан заложният кредитор, който е пристъпил към изпълнение, може да поиска от съдебния или от публичния изпълнител предаване на заложеното имущество въз основа на удостоверение за вписано пристъпване към изпълнение, а до изготвяне на разпределението от съдебния или от публичния изпълнител обезпеченият кредитор може да се присъедини въз основа на извлечение за вписан залог. Посочените изисквания на ЗОЗ са специални по отношение на общата разпоредба на чл. 459 от ГПК и не противоречат на същата, доколкото предвиждат специални правила по отношение на присъединяване на кредитор с обезпечено с особен залог вземане. В този смисъл, настоящата инстанция споделя мотивите на окръжния съд, а оплакванията на жалбоподателката намира за неоснователни. Освен това, по делото са налице доказателства, че жалбоподателката, по реда на чл. 37 ЗОЗ, в качеството й на заложен кредитор е продала на трето лице търговското предприятие на длъжника, предмет на договора за особен залог.

Изложеното налага извода, че С.С.Т. не разполага с право на жалба по чл. 435, ал. 3 от ГПК срещу постановлението за възлагане на имота, поради което и подадената пред окръжния съд такава се явява недопустима и правилно е била оставена без разглеждане. Определението на окръжния съд, в обжалваната му част досежно прекратеното производство по жалбата на С.Т., следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд.

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. №3317/19.05.2015 г. на ЕТ „Г.А. -77”, представлявано от Г. Живков А., подадена чрез адв. И.З. против определение № 383/28.04.2015 г., постановено по в.гр.д. № 851/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА настоящото производството в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 383/28.04.2015 г., постановено по в.гр.д. № 851/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд,  В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото по жалбата на С.С.Т. против постановление за възлагане от 01.08.2014 г. по изп.дело№ 20117370400150 по описа на ЧСИ Л.Тасева с район на действие ДОС, вписан под № 737 на КЧСИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва само в прекратителната му част, от ЕТ „Г.А. -77”, представлявано от Г. Живков А., пред Върховния касационен съд на РБ, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: