ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

453

 

Гр.Варна,…24….07.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 24.07.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 368 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 368/2018 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна  жалба № 17398 от 11.06.2018 г. на В.Е.К. против решение № 937 от 29.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 880/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА  му, с която съдът прекратява производството по жалбата му вх. № 3827/05.02.2018г. срещу отказа на съдебния изпълнител да извърши оценка, преди обявяването на публичната продан в периода от 21.02.2018г. до 21.03.2018г. и срещу отказа на ЧСИ да прекрати принудителното изпълнение, както и в  ЧАСТТА му, с която съдът частично потвърждава постановлението за разноските, обективирано в съобщение за насрочване на публична продан  изх. № 860/11.01.2018 г.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на решението на окръжния съд в обжалваните му части, като е навел съображения за постановяването му в нарушение на процесуалните правила, на материалния закон и за необоснованост, като е молил за отмяната му в обжалваните части и за „прогласяване нищожността на отказите на частния съдебен изпълнител да извърши оценка на имота преди обявяването на публичната продан и да прекрати изпълнителното дело“, за „ прогласяване за прекратено, на осн. чл. 433, ал.1, т.8 от ГПК на изпълнителното дело“, за „отмяна, на осн. чл. 79, ал.1 ГПК разноските по изпълнителното дело“, евентуално – за отмяна на решението на окръжния съд и връщане на делото за разглеждането му след отстраняване на допуснати процесуални нарушения, изрично посочени от жалбоподателя. Молил е за спиране на изпълнителното дело на осн. чл. 438 от ГПК.

Взискателят „Юробанк България“ АД, чрез адв. адвокат Г.Д., е подал писмен отговор на частната жалба, с който е оспорил същата и по подробни съображения за частичната й недопустимост и неправилност е молил за прекратяване на производството срещу частта от решението, с което окръжният съд се е произнесъл по същество по жалбата срещу разноските и за отхвърляне на частната жалба и потвърждаване на решението в прекратителната му част. Възразил е и срещу искането на жалбоподателя за спиране на изпълнителното дело до произнасяне на съда по частната жалба.

Жалбоподателят е депозирал писмено становище по отговора на насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок, но в частта, насочена срещу решението на окръжния съд, с което е разрешена по същество жалбата на В.Е.К. и е частично потвърдено постановлението на съдебния изпълнител за разноските, обективирано в съобщение за насрочване на публична продан  изх. № 860/11.01.2018 г., тя е недопустима, като насочена срещу необжалваем акт на съда. Затова, в тази част настоящото производство следва да бъде прекратено.

В частта, насочена срещу решението на окръжния съд, с което е прекратено производството по жалбата на В.Е.К.  срещу отказа на съдебния изпълнител да извърши оценка, преди обявяването на публичната продан в периода от 21.02.2018г. до 21.03.2018г. и срещу отказа на ЧСИ да прекрати принудителното изпълнение (имащо характер на определение), настоящата частна жалба е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Не е било спорно, а и се установява от доказателствата по делото, че жалбоподателят има качеството на ипотекарен длъжник по изпълнителното дело, като изпълнението е насочено срещу собствения му имот, даден като обезпечение за вземането на взискателя.

С жалбата си пред окръжния съд, предмет на прекратителната част от решението, В.К. е обжалвал действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в отказ да се извърши оценка на имота, преди обявяването на публичната продан в периода от 21.02.2018 г. до 21.03.2018 г., както и отказ да се прекрати производството  по изп.д. на осн. чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК. Както в жалбата си пред окръжния съд, така и в настоящата частна жалба, жалбоподателят е сочил, че изрични откази в тази насока не са били постановени от съдебния изпълнител, а от изпълнителното дело се установява, че искания за изготвяне на оценка на имота и за прекратяване на производството по изпълнителното дело жалбоподателят не е отправял до съдебния изпълнител. Твърденията му са, че отказът на съдебния изпълнител е всъщност неговото бездействие да извърши оценка на имота преди насрочване на публичната продан, а доколкото прекратяването на изпълнителното дело е по силата на закона в хипотезата на бездействие на взискателя - чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, продължаването на изпълнителните действия  съставляват и отказа на съдебния изпълнител да прекрати делото.

Жалбоподателят, предвид качеството му на ипотекарен длъжник, има правото да обжалва действията на съдебния изпълнител в хипотезата на чл. 435, ал. 2 от ГПК, които след редакцията на текста с изм. – ДВ, бр.86 от 2017 г. в сила от 21.10.2017 г., включват по т. 4 отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал.4 и чл.485; както и по т.6 - отказа на съдебния изпълнител да прекрати принудителното изпълнение. Такива откази, обаче по делото не са постановени от съдебния изпълнител, като ищецът не е и поддържал да е сезирал съдебния изпълнител и последният да не е уважил искането му изрично или да не се е произнесъл по него. Поради липсата на постановен акт на съдебния изпълнител по смисъла на чл. 435, ал.2, т.4 и т.6  от  ГПК, подадената срещу тези действия на съдебния изпълнител жалба е процесуално недопустима и не подлежи на разглеждане.

Несъстоятелни са доводите в настоящата частна жалба, че налице било бездействие на съдебния изпълнител да назначи оценка или да прекрати делото и това са откази по смисъла на чл. 435, ал.2 от ГПК, но те били нищожни, поради това, че не са облечени в изискуемата от закона писмена форма и затова нищожността им следва да бъде прогласена от съда по повод обжалването им. Такова искане освен това, включително и за прогласяване на изпълнителното дело за прекратено (заявени пред настоящата инстанция), изобщо не са били предмет на производството пред окръжния съд.

С оглед изложените съображения, жалбата на В.Е.К. против отказите на съдебния изпълнител да назначи оценка и да прекрати изпълнителното дело не е подлежала на разглеждане и правилно окръжният съд е прекратил производството по делото в тази част.

Съгласно разпоредбата на чл. 438 ГПК, подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В случая, доколкото спирането по чл. 438 от ГПК има обезпечителен характер до произнасянето на съда по частната жалба, с разрешаването на жалбата отпада и необходимостта от произнасяне по искането на жалбоподателя по чл. 438 от ГПК.

Поради това,  Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна  жалба № 17398 от 11.06.2018 г. на В.Е.К. В ЧАСТТА й против решение № 937 от 29.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 880/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд,  ЧАСТТА му, с която съдът частично е потвърдил постановлението за разноските, обективирано в съобщение за насрочване на публична продан  изх. № 860/11.01.2018 г.и ПРЕКРАТЯВА настоящото производство в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 937 от 29.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 880/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд,  ЧАСТТА му, с която съдът е прекратил производството по жалбата на В.Е.К. с вх. № 3827/05.02.2018г. срещу отказа на съдебния изпълнител да извърши оценка, преди обявяването на публичната продан в периода от 21.02.2018г. до 21.03.2018г. и срещу отказа на ЧСИ да прекрати принудителното изпълнение.

 

Определението може да се обжалва само в прекратителната му част пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                  

                                                          

                                                                         2.