О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№486

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 31.07.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 368/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от М.И.Д. с ЕГН ********** срещу разпореждане от 13.06.2019 год за издаване на изпълнителен лист по решение № 41/12.04.2019 год, поправено с решение № 67/10.06.2019 год по в.гр.д. № 34/2019 год на Окръжен съд Силистра. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна.

В постъпилия отговор от „М.“ ЕООД чрез адв. В.Р.Х. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Решение № 41/12.04.2019 год по в.гр.д. № 34/2019 год е постановено от Окръжен съд Силистра в качеството му на въззивна инстанция. С него е отменено решение № 472/19.12.2018 год по гр.д. № 667/2018 на Районен съд Силистра и е постановен осъдителен диспозитив срещу ответницата М.И.Д.. Постановеното по-късно решение № 67/10.06.2019 год е за поправка на очевидна фактическа грешка и с него решението е коригирано по отношение размера на присъдените суми. Изпълнителния лист е издаден за сумите по последното решение.

Съгласно чл. 404 т.1 от ГПК подлежат на принудително изпълнение осъдителните решения на въззивните съдилища. Безспорно решението, въз основа на което е издаден изпълнителния лист, е осъдително по своя характер и е постановено от въззивен съд, поради което е налице основанието, визирано в закона, за издаване на изпълнителен лист. Разсъжденията, изложени в частната жалба относно съдържанието на понятието „предварително изпълнение“ по смисъла на чл. 242 ал.2 от ГПК са неотносими, тъй като касаят хипотеза, различна от разглежданата. Повдигнатия в частната жалба въпрос относно законосъобразността на решението за поправка на очевидна фактическа грешка следва да намери отговор при разглеждането на подадената срещу това решение касационна жалба. Той обаче е извън пределите на настоящото производство, по което подлежат на преценка единствено предпоставките по чл. 404 т.1 от ГПК, които в случая са налице.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 13.06.2019 год за издаване на изпълнителен лист по решение № 41/12.04.2019 год, поправено с решение № 67/10.06.2019 год по в.гр.д. № 34/2019 год на Окръжен съд Силистра.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.