ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

456

 

гр.Варна,19.07.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19 юли 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ:  Петя Петрова

                            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. ч.гр.д. № 369 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 369/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „Търговия на едро –СС” ЕООД, подадена чрез адв. К.М.  от САК, против решение № 85 от 26.05.2016 г., постановено по гр.д. № 123/2016 г. по описа на Силистренския окръжен съд, САМО В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата му, във втората и третата й част, касаеща включването на комуникациите в постановлението от 05.04.2016 г. за възлагане на „Бояна” ООД гр.Силистра на недвижим имот в гр.Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев” №1: 347/18066 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор  66425.514.502, ведно с построения в него павилион №1, с идентификатор 66425.514.502.19, с площ от 147 кв.м. с предназначение – промишлена сграда, заедно със съответните ид.ч. от изградените в поземления имот комуникации, за сумата от 27 107 лв.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като постановено в нарушение на процесуалния закон. Молил е за отмяната му и за разглеждане по същество и уважаване на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител. Жалбата била допустима, като попадаща в предметния обхват на чл.435, ал. 3 ГПК, защото: част от наддавателния процес била проверката какво е обявено и съответства ли то на продаденото по обявената начална цена; проверката за съответствието била такава за наличието на търг и наддаване за имота, т.е. за действителност на постановлението за възлагане, а действителността на сделките бил сред служебно проверяваните от съда въпроси по съдебно дело; - при възложено нещо вповече от продаденото чрез наддаване се налагал и извод, че имотът не бил възложен по най-високата предложена цена.

Взискателят „Обединена Българска банка” АД е подал писмен отговор на жалбата, с който е оспорил същата и е молил за потвърждаване на решението на окръжния съд в обжалваната му част.

„Бояна” ООД не е подало отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението (имащо характер на определение в тази част) на окръжния съд в съответната му част, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Жалбата на длъжника пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижимия имот от 05.04.2016 г. при наведени за обжалваната част оплаквания: - комуникациите в имота не били посочени в обявлението за продажбата, а впоследствие са били включени в постановлението за възлагане и затова предложената от купувача цена не е включвала комуникациите; - за комуникациите не е било проведено наддаване; - комуникациите били неопределяем недвижим имот, защото не било ясно до какво се отнасят.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В настоящия казус, оплакванията в жалбата пред окръжния съд касаещи несъответствието между описанието на имота (без посочени комуникации) в обявата за продажбата и в постановлението за възлагане (с ид.част от комуникациите в имота) изобщо не съставлява част от наддавателния процес. Не се включва в същия и оценката на имота, за да се извеждат доводи, че при липсата на оценяване на комуникациите, то и цената на имота е била занижена, а от там – че не е спазено изискването имотът да е възложен по най-високата предложена цена. Смисълът на последното изискване е, че постановлението е опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени. Както бе изложено и по-горе, включително и според дадените в тълкувателното дело разрешения, законодателят е ограничил основанията за обжалване и конкретните обжалваеми действия на съдебния изпълнител, поради което и при липсата на визирани в закона такива, доводи за служебно задължение на съда за проверка действителността на търга изобщо, респ. за служебна проверка действителността на постановлението за възлагане не могат да бъдат споделени.

В този смисъл, като е приел, че оплакванията на жалбоподателя срещу постановлението за възлагане на недвижимия имот не попадат в обхвата на допустимата проверка, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт (решението в обжалваната му част) и той следва да бъде потвърден.

 

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 85 от 26.05.2016 г., постановено по гр.д. № 123/2016 г. по описа на Силистренския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата на „Търговия на едро –СС” ЕООД, във втората и третата й част, касаеща включването на комуникациите в постановлението от 05.04.2016 г. за възлагане на „Бояна” ООД гр.Силистра на недвижим имот в гр.Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев” №1: 347/18066 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор  66425.514.502, ведно с построения в него павилион №1, с идентификатор 66425.514.502.19, с площ от 147 кв.м. с предназначение – промишлена сграда, заедно със съответните ид.ч. от изградените в поземления имот комуникации, за сумата от 27 107 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: