Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

111

 

гр.Варна,15.08.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на четиринадесети август, двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                     ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д.Джамбазова ч.гр.дело № 369/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от пълномощника на И.К.З. против решение № 286/12.04.2018 г. по в.гр.д.№ 62/18 г. на Окръжен съд – Разград в частта, с която е оставена без уважение жалбата му против изготвеното разпределение на суми, предявено с Протокол от 19.01.2018 г. по изп. дело № 201791220400210 на ЧСИ Г.С.. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за допълване на решението чрез връщане на делото в отменената част на ЧСИ за извършване на ново разпределение.

          Становище от насрещната страна не е подадено.

          Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, Варненският аперативен съд приема за установено следното:

          Искането в жалбата за допълване на решението чрез връщане на делото в отменената част на ЧСИ за извършване на ново разпределение следва да бъде отправено до съда, постановил решението по реда на допълването му, поради което настоящата инстанция не е компетентна да се произнесе по него.

          Производството пред ОС-Разград е образувано по реда на чл. 463 от ГПК по жалба на И.К.З. против изготвеното разпределение на суми, предявено на страните с Протокол от 19.01.2018 г. по изп. дело № 201791220400210 по описа на ЧСИ Г. С.. В частта, с която жалбата е уважена, решението е влязло в сила. Предмет на производството пред настоящата инстанция е решението в частта му, с която жалбата е оставена без уважение. 

Правилно съдът е установил фактическата обстановка: Изпълнителното производство е образувано по молба на "Топлофикация-Разград" ЕАД против жалбоподателя въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д.№ 10127/2015 год. на ВРС за сумата от 3462,87 лева, представляваща сборна главница за незаплатена топлинна енергия за периода 01.02.2011 год. до 30.04.2014 год., сумата 701,54 лева, представляваща сборна мораторна лихва за периода от 01.02.2012 год. до 17.02.2015 год., ведно със законната лихва върху главницата, начиная 24.02.2015г. год. до окончателното й изплащане, както и разноски в размер на 83,29 лева. 

След постъпило удостоверение от НАП, на осн. чл. 458 от ГПК държавата е присъединена като взискател по право по изпълнителното дело.

На 15.05.2017г.  „Топлофикация Разград“ ЕАД е подала молба по изпълнителното дело да бъде присъединено вземането й по приложеното удостоверение по чл.456 от ГПК от ЧСИ Д. Д.с район на действие ОС-Разград  по изпълнителен лист от 24.02.2014г., издаден от РС-Разград за главница в размер на 2299,75 лв., ведно с неплатена законна лихва от 07.03.2012г., възлизаща на 1213,15 лв. към 11.05.2017г., 338,14лв. неолихвяеми вземания, 52,26лв. разноски по гражданското производство  и такси по изпълнителното производство без т.26 в размер на 208,68лв., от които платени от взискателя  66 лв.  С постановление от 16.05.2017г. ЧСИ Г. С. е присъединил по делото посочените вземания и присъдил направените разноски в полза на взискателя, като го е уведомил, че следва да заплати такси по т.5 в размер на 24 лв. и по т.11 в размер на 60 лв.

Правилен е извода на съда по т. 3.7: ЧСИ е изчислил дължимата такса по т. 26 от ТТЗЧСИ поотделно за двете вземания на взискателя „Топлофикация Разград“ ЕАД, тъй като таксата се събира от събраната сума, а според 1-вата забележка, при частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. По делото са приложени два изпълнителни листа от „Топлофикация-Разград“ ЕАД, въз основа на които са формирани две отделни задължения за длъжника.

Според чл. 79, ал. 1 и ал. 2,  за събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от частния съдебен изпълнител, единият от които се връчва на задълженото лице. На 22. 05. 2017 г. ЧСИ е изготвил постановление за дължимите разноски от длъжника в предходен на разпределението момент, за което той е бил надлежно уведомен и е обжалвал постановлението

Подадената жалба е неоснователна, а решението – в обжалваната му част следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

                                      Р       Е       Ш      И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 286/12.04.2018 г. по в.гр.д.№ 62/18 г. на Окръжен съд – Разград в частта, с която е оставена без уважение жалбата му против изготвеното разпределение на суми, предявено с Протокол от 19.01.2018 г. по изп. дело № 201791220400210 на ЧСИ Г. С..

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                                      2.