О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                    №54/29.01.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 37 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.130 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Боляри” ЕАД гр.Варна срещу определение № 3909/30.12.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 3688/2013 година, с което е върната подадената искова молба и е прекратено производството по делото. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвавия съдебен акт и се иска отмяната му и връщане делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Производството е едностранно.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС костатиро валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Предявеният иск е за граждански вреди-деликт по смисъла на чл.45 от ЗЗД. Обстоятелството, че размерът на претенцията по този иск е еднакъв с присъдените от Арбитражния съд при Сдружение „Правна помощ и медиация” гр.София с определение от 08.11.2013 година разноски по ВАД № 2/2011 година на същия арбитраж, не означава, че в настоящето производство се търсят разноски и поради това ВОС не е имал основание да приеме, че за тези разноски има някакъв специален ред. В този смисъл решаващият извод на ВОС, че таксите и разноските по съдебните и арбитражните производства не могат да се претендират по общия ред е неправилен. Наред с това в производството пред арбитражния съд „Боляри” ЕАД е било ответник, а в настоящия процес е ищец, а иска му е насочен срещу три  физически лица,  за които се прави обосновка да са причинили претендираните вреди. Следователно, предявеният иск е процесуално допустима, а по отношение редовността на исковата молба ВОС следва да даде съответни указания за отстраняване на евентуални нередовности.

По изложените съображения частната жалба се явява основателна, а обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, ВАпС

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 3909/30.12.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 3688/2013 година и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и изпълнение на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.