ОПРЕДЕЛЕНИЕ

88

_05_.02.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04.02. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.37 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.С.М., ЕГН **********, от гр. Добрич, срещу определение № 955/17.12.2014 г. по гр.д. 745/2014 год. на ВОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима исковата молба и е прекратено производството по нея по отношение на иск на г-н М. срещу Прокуратурата на РБ за установяване в отношенията между страните, че писмените документи нот.а. за дарение №6/2006 год. на нотариус Д. Байчев; нот.а. № 180/1992 год. за нотариално завещание; нот.а. № 2765/20.11.1992 год. за завещание и акт за саморъчно завещание №4, н.д. 2765/1992 год. са неистински.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно е следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход и в тази му част с оглед защитата на правата на ищеца.

С оглед на етапа на производството към момента на прекратяване на делото препис на насрещната страна не е връчван.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по исковата молба на г-н М. срещу Прокуратурата на РБ със заявени множество претенции за вреди от бездействието на ответника като правораздавателен и упражняващ надзор за законност орган и за установяване на неистинност на документи, удостоверяващи права на собственост върху недвижими имоти.

С атакуваното определение съдът е приел, че за ищеца липсва правен интерес от провеждане на производство по установителните искове за неистинност на писмени документи и е прекратил производството в тази му част.

ВАпС намира, че за въззивника в настоящото производство и ищец пред ОС Добрич липсва правен интерес от водене на заявените устанвителни искове срещу Прокуратурата на РБ. Видно е от доказателствта по делото, че такава претенция г-н М. вече е предявил пред Административен съд Добрич, като производството там е прекратено отново поради липса на правен интерес.

Същите документи г-н М. своевременно е оспорил в процес за делба с трети физически лица, където именно документите са били използвани и където за него е бил налице правен интерес да се установи истинността им. Пред ОС г-н М. е претендирал вреди от бездействието на Прокуратурата по негова жалба до РП Добрич за неистинността на същите документи, по която е постановен отказ да се образува наказателно производство.

Тези факти налагат извода, че липсва правен интерес за г-н М. от водене на описаните установителни претенции. Възможностите за тяхното оспорване той е изчерпал в процеса за делба на недвижими имоти. Прокуратурата на РБ няма касателство към претендираните от него вещни права, а по наличие или липса на престъпление произнасянето става в наказателен процес. Съответно ако се установяват претендираните от него вреди от бездействие на Прокуратурата в останалата висяща част от производството пред ОС правата на г-н М. ще бъдат защитени, като в този процес г-н М. може да проведе доказване на твърденията си с всички доказателствени средства.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 955/17.12.2014 г. по гр.д. 745/2014 год. на ВОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима исковата молба и е прекратено производството по нея по отношение на иск на г-н М. срещу Прокуратурата на РБ за установяване в отношенията между страните, че писмените документи нот.а. за дарение №6/2006 год. на нотариус Д. Байчев; нот.а. № 180/1992 год. за нотариално завещание; нот.а. № 2765/20.11.1992 год. за завещание и акт за саморъчно завещание №4, н.д. 2765/1992 год. са неистински.

Определението подлежи на касационно обжалване В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНАТА ПРЕД ВСК С ЧЖ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 280, АЛ.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: