О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

75/03.02.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 03. 02.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№37/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от Н.В.К. чрез процесуалния му представител адв.В. Д. против определение №2635/02.11.2016г., постановено по в.гр.д.№2042/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба, подадена от Н.В.К. против постановление за възлагане на недвижим имот от 28.07.2016г. на ЧСИ Надежда Денчева по изп.дело №20118070400190, както и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отме -нено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените дейст -вия по жалбата.

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депо- зирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок на осн. чл.62, ал.2 от ГПК, от процесуално легити - мирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт -чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№2042/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№6599/18.08.2016г./по описа на ЧСИ, подадена по пощата на 17.08. 2016г./, депозирана от Н.В.К. против действие на ЧСИ Н. Д., рег.№807, с район на действие ОС-Варна, по изп.д.№20118070400190 - Постановление от 28.07.2016г. за възлагане на недвижим имот с площ от 600 кв.м., находящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, съставляващ ПИ №34, кадастрален район 121, при съответни граници, ведно с построената в него двуе -тажна жилищна сграда с площ от 60 кв.м./РЗП 120 кв.м./ за сумата от 30 875 лв. върху Д. И. Б..

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 05.01. 2011г., издаден по ч.гр.д.№19425/10г. по описа на ВРС, VІІІ състав, с който длъж -никът Н.В.К. е осъден да заплати на взискателя „Банка ДСК” ЕАД посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към гореописания недвижим имот, собственост на длъжника и ипотекиран от него в полза на банката взискател с н.а.№151/07г. за обезпечаване на вземанията й по договор за ипотечен кредит от 14.06.2007г., за който впоследствие е бил издаден цитираният изп.лист.

След 21 насрочени и обявени за нестанали публични продани поради неявя -ване на купувачи е насрочена продан за периода 25.06.2016г.-25.07.2016г. с начал - на цена 30 000лв.На проведената продан за купувач на имота е обявен Д. И. Б. - протокол от 26.07.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумата от 30 875лв. и след внасяне на 28.07.2016г. на дължимата от него цена/след приспадане на внесения задатък/ е издадено атаку -ваното постановление за възлагане от 28.07.2016г.

В хода на цялото изпълнително производство съобщения до длъжника са изпра- щани на адрес гр.Варна, ул.”Петко Стайнов”№12, вх.7, ет.6, ап.19, който е постоян - ният и настоящ адрес на длъжника, регистрирани, считано от 03.07.2007г.Съобще - нията са връщани в цялост от извършващия призоваването връчител при ЧСИ с от- белязване, че в жилището няма никой или, че на позвъняванията на водния звънец никой не отговоря, като са залепвани уведомления по реда на чл.47 от ГПК на входната врата на жилището и едновременно пускани в пощенската кутия.Изпраща- ни са съобщения и по пощата с препоръчани писма с обратни разписки, всички връщани като непотърсени от получателя.

През 2016г. по делото е установен мобилен номер на длъжника, като същият е уведомяван по него за насрочването от ЧСИ на публичните продани на имота/общо три за 2016г./ и съответно за обявяването на две от тях за нестанали като е съста -вян нарочен протокол от служител при ЧСИ, извършвал уведомяването, с посоч -ване на дата, мобилен номер, лицето, с което е проведен разговор и действието, за което същият се счита за уведомен.Протоколите са подписани от съставителя и приложени по изп.дело.Първият съставен протокол е от 29.01.2016г.

За уведомяването на длъжника за изготвеното постановление за възлагане от 28.07.2016г. е била изпратена призовка, изготвена на 01.08.2016г., както и на 02.08. 2016г. длъжникът е бил уведомен лично по телефона на същия мобилен номер, на който са били извършвани и предходните уведомявания през 2016г.

Съдът приема, че при уведомяването на длъжника по телефона за обжалваното действие са били спазени изискванията на чл.42, ал.3 и чл.44, ал.2 от ГПК, прило -жими и при връчване на съобщения в изпълнителното производство.Видно от ма -териалите, приложени по изп.дело, е, че длъжникът не получава съобщения на ре -гистрирания си постоянен и настоящ адрес, като на този адрес не е можело да бъде намерен в периода 2011г.-2015г. нито от връчител, нито е получавал съобщения по пощата, като същевременно и не е съобщавал друг адрес по изп.делото /същият адрес е посочен както в жалбата, подадена до ВОС, така и в представеното пред настоящата инстанция пълномощно за процесуалния му представител/.С оглед гор- ното и са били налице, предпоставките, предвидени в чл.42, ал.3 от ГПК, за съоб -щенията същият да бъде уведомяван по телефона, което и е било нееднократно извършвано по делото.За процесното уведомяване от 02.08.2016г. е изготвен наро -чен протокол от служител при ЧСИ с посочени в него дата, мобилен номер, лицето, с което е проведен разговор и действието, за което същият се счита за уведомен и положен подпис, т.е. налице е писмено удостоверяване на връчването от връчите -ля по см. на чл.44, ал.2 от ГПК.След като е бил надлежно уведомен за действието срокът за обжалването му, предвиден в чл.436, ал.1 от ГПК, е започнал да тече и съответно е изтекъл на 09.08.2016г./присъствен ден, вторник/.Жалбата против постановлението за възлагане е подадена на 17.08.2016г., т.е. след изтичане на едноседмичният преклузивен срок за обжалване.Неоснователни са възраженията на жалбоподателя в частната жалба, инициирала производството пред настоящата инстанция, че т.к. същият е уведомен за действието, получавайки изпратеното му на 01.08.2016г. съобщение на 11.08.2016г., то срокът за обжалване не е изтекъл. Релевантна е датата, на която страната е за първи път надлежно уведомена за обжалваното действие, а не и последващите след нея уведомления.

Предвид обстоятелството, че жалбата против издаденото от ЧСИ постановле -ние за възлагане е депозирана след изтичане на предвидения за обжалване срок същата е недопустима, а образуваното по нея производство пред ОС подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2635/02.11.2016г., постановено по в.гр.д.№ 2042/16г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: