ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

454

Гр.Варна, 22.08.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22.08.2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Румяна Панталеева

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. №371  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 371/2013 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 463, ал.1 вр. с чл. 462, ал.2  ГПК и е образувано по частна жалба на Н.О.Х., подадена чрез адв. А.С. от АК гр.Русе, против определение № 674/26.06.2013 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 204/2013 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е прекратено производството и е оставена без разглеждане жалбата му срещу действието на Частен съдебен изпълнител Д. Д., рег. №762 на КЧСИ с район на действие ОС Разград, обективирано в протокол от 13.05.2013 г. за разпределение на постъпили суми.

Жалбоподателят е навел оплаквания за незаконосъобразност на определението на окръжния съд, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на същия съд за разглеждане на делото по същество. Настоявал е, че с жалбата си срещу разпределението не е оспорвал съществуването на вземането на другия взискател В.К., както приел окръжния съд, а  неправилното разпределение на сумите от съдебния изпълнител, изразяващо се в липсата на отчетено  от него погасяване от длъжника на част от дълга към другия взискател в размер на 107 000 лв., за което по изпълнителното дело били представени платежни документи. Поради неотчитане на плащанията по изпълнителното дело на задължението към В.К., отредената за него сума по разпределението била многократно завишена.

Длъжникът Б.Ш.Х. и взискателят В.Д.К. не са подали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд за прекратяването на производството по делото, образувано по жалбата му срещу действия на съдебния изпълнител и е редовна. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

Жалбоподателят е взискател по изпълнителното дело и съгласно разпоредбата на чл. 462 от ГПК той разполага с правото да обжалва разпределението на постъпилите по изпълнителното дело суми.

Изхождайки от твърденията му в жалбата до окръжния съд и тези в настоящата такава, че съдебният изпълнител е определил в разпределението за другия взискател по-голяма от дължимата му се сума, той има право на жалба.  Жалбоподателят изрично е заявил, че не оспорва вземането на другия взискател по изпълнителния лист, а настоява че част от него е било погасено в изпълнителното производство от длъжника, както и че неправилно това плащане не било отразено от съдебния изпълнител при изготвяне на разпределението. В последното, за частично удовлетворения взискател била присъдена цялата сума.

Дали в действителност е налице релевантно, за погасяване на дълга по изпълнителното дело,  плащане от длъжника и дали на другия взискател е определена в разпределението по-голяма от дължимата му се сума, е въпрос по съществото на делото, който подлежи на разрешаване от съда при разглеждане на жалбата срещу разпределението.

Като е счел, че жалбата е недопустима и е прекратил производството по делото, окръжният съд е процедирал неправилно. Постановеното от него определение подлежи на отмяна, а делото следва да бъде върнато за разглеждане по същество на подадената срещу разпределението жалба.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 674/26.06.2013 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 204/2013 г. по описа на Разградския окръжен съд и ВРЪЩА  делото на Разградския окръжен съд за продължаване на производството по жалбата срещу разпределението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: