ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

457

 

гр.Варна, 19.07. 2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19 юли 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдия П.П. ч.гр.д. № 371 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Б.К.Б., подадена чрез адв. А.Н., против определение № 1248 от 16.05.2016 г., постановено по гр.д. № 22/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството по делото до приключване на гр.д. № 2954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради несъобразяването му с процесуалния закон, като е молил  за неговата отмяна. По същество оплакванията му са за липсата на преюдициалност на спора по гр.д № 2954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд и за възможността двете дела да бъдат разглеждани едновременно. Изтъкнал е съображения за затрудняване в защитата му при спряно производство.

Насрещната страна  е подала отговор на жалбата, с който е оспорила същата и е молила за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а разгледана по същество - е неоснователна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК, съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

В настоящия казус, тези предпоставки са налице. Приетото от окръжния съд като преюдициално спрямо заведеното пред него дело, е с предмет предявения от Ю.Т.К. срещу Б.К.Б. иск за собственост по чл. 108 от ЗС за установяване на собствеността й и осъждане на ответника да предаде владението върху недвижим имот, а спряното дело е с предмет, предявените от Б.К.Б. срещу Ю.Т.К. искове са за заплащане на сумата от 30 393,45 лв., представляваща увеличената стойност на имота, вследствие на извършени в имота подобрения, по чл. 72 и 74 от ЗС, евентуално по чл. 59 от ЗЗД за неоснователно обогатяване.

 

С отговора на исковата молба срещу иска по чл.108 от ЗС, настоящият жалбоподател е предявил като насрещни исковете по чл. 72, чл.74 ЗС, евентуално чл. 59 от ЗЗД. След последващото разделяне, насрещните искове са били отделени за разглеждане по гр.д. № 22/2016 г. по описа на ВОС. При положение, че исковете за подобренията са били вече отделени, съображения във връзка с бързината и удобството за страната при евентуалното им съвместно разглеждане не могат да бъдат обсъждани. В случая от значение за правилността на обжалваното определение е наличието на предпоставките по чл. 229, ал.1 т.4 от ГПК – решението по другото дело да е от значение за правилното решаване на настоящия спор. Имайки предвид, че искът на настоящия жалбоподател за заплащане на подобренията е обусловен от резултата по иска по чл. 108 от ЗС срещу него, защото само при уважаването на последния ще подлежи на разглеждане и иска за подобренията, то и условията на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК са изпълнени. Затова, правилно окръжният съд е приел, че следва да спре производството по делото до приключване на гр.д. № спора по гр.д № 2954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд и това определение е правилно, постановено в съответствие с процесуалния закон и следва да бъде потвърдено.

         Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1248 от 16.05.2016 г., постановено по гр.д. № 22/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

Определението може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му, с частна касационна жалба, при условията на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: