ОПРЕДЕЛЕНИЕ 457

гр. Варна, 09.08. 2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                             ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 371/17г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на И.И.И. от гр. Добрич, подадена чрез назначения му по реда на ЗПП процесуален представител адв. Д. М. *** против определение580/15.05.17г., постановено по в.гр.д. № 197/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане жалба с рег. № 7276/28.11.16г. и допълнителна жалба с рег. № 7645/14.12.16г., подадени от И. срещу действията на ЧСИ Л. Т. по изп.д. № 20117370400734, с район на действие – този на ДОС и производството по делото е прекратено. Сочи се, че пред ДОС са били обжалвани действията по обявяването и провеждането на публичната продан на собствения на И. имот, находящ се в гр. Добрич, бул. „Т. м.”, 6, вх Д, ет. 6, ап. 16. Твърди се, че е била допусната грешка в обявлението за проведената публична продан относно описанието на имота, тъй като в същото той е бил посочен като външен и е бил сложен подвеждащ снимков материал, на който са показани входна врата, фасада и тераса на други апартаменти. Това е довело до претърпяването на вреди от И., тъй като поради изложените неточности не са се явили купувачи при първата проведена публична продан, което пък е довело до провеждането на втора продан при занижаване на цената /от 52 200 лв. на 41 760 лв./. След изготвяне на нова оценка на имота чрез нова СТЕ, проведената публична продан за периода от 28.10.16г. до 28.11.16г. е при начална цена от 37 605 лв. /с 14 595 лв. по-ниска от началната пазарна цена на първата СТЕ/. Последното е мотивирало явяването на купувачи и продажбата на имота на занижена цена, което е резултат на антихуманните действия на взискателя и ЧСИ и при липсата на адекватна защита за длъжника. Претендира се отмяна на обжалваното определение, спиране на изпълнителните действия, обезсилване на всички действия на ЧСИ, назначаване на нова СТЕ, коректно описание на имота в обявлението за публична продан и продажбата му на действителна пазарна цена.

В предвидения срок е постъпил отговор от насрещната страна – взискателя по изпълнителното дело „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, гр. София, чрез адв. П. Г. ***, с който частната жалба се счита за неоснователна. Излага се, че определението е законосъобразно, тъй като е липсвал акт, който да е подлежал на обжалване от длъжника, а освен това подготовката на публичната продан не е измежду действията, подлежащи на самостоятелно обжалване по реда на чл. 435, ал. 3 от ГПК. Отделно от това нито СИ е задължен да прилага снимков материал при описанието на имота, нито пък е доказано това да се е отразило негативно при извършените огледи и определянето на цената. Липсват нарушения на процедурата при продажбата на имота, които да са довели до ненадлежно наддаване. Претендира се частната жалба да бъде оставена без уважение.

Частната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес от обжалването и при надлежна представителна власт /чрез предоставена правна помощ под формата на процесуално представителство/, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ОС-Добрич е било образувано по жалба вх. № 7276/28.11.16г. по вх. регистър на ДОС, подадена от И.И. в качеството му на длъжник по изп.д. № 20117370400734 по описа на ЧСИ Л. Т., с район на действие – този на ДОС, в която са били наведени оплаквания за допусната техническа грешка – вместо ап. № 16 в обявата за търга е бил указан ап. № 18, който освен това е бил описан като външен, а и е бил добавен снимков материал за входната врата на съседния апартамент. Поради това се твърдяло, че кандидатите за покупката на имота са били подвеждани и не са могли да осъществят огледа му, което е довело до липсата на купувачи, а това пък е увредило длъжника. Отправено е било искане да се анулират всички проведени до този момент търгове и да се започне тръжната процедура отначало. Тази жалба е била „допълнена” с жалба вх. рег. № 7645/14.12.16г. по описа на ДОС, в която И. отново поддържа наличието на технически грешки при описание на имота му в обявлението за насрочената публична продан в посочения по-горе смисъл, което е довело до липсата на купувачи. Отправеното искане е било отново да се проведе нова тръжна процедура.

От материалите по изпълнителното дело /приложено в заверено от ЧСИ копие/ се установява, че същото е образувано по молба на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, гр. София за събиране на парично вземане от длъжника И.И. в размер на 30 164.93 лв.- неизплатена главница по договор за кредит от 21.05.08г., ведно със законната лихва от 12.11.10г. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата от 3 733.46 лв. – договорна лихва върху главницата по кредита за посочен период, сумата от 158.78 лвн. – наказателна лихва за просрочената главница за посочен период, сумата от 681.14 лв. – ДТ по делото, по което е издаден ИЛ и сумата от 948.68 лв. – адвокатското възнаграждение, заплатено по посоченото дело. Изпълнението е било насочено върху ипотекирания в полза на банката имот на длъжника. Поредната публична продан на имота е била насрочена за периода от 28.10.16г. до 28.11.16г. при начална цена от 37 605 лв. и длъжникът е бил уведомен на 13.10.16г., на която дата съобщението му е било прочетено от служител на ЧСИ през вратата на апартамента, тъй като длъжникът е отказал да отвори, тъй като бил много болен /л. 211 от изпълнителното дело/. С протокол от 29.11.16г. е обявен за купувач на имота единя от двамата, явили се купувачи, който е предложил по-високата цена – 38 643 лв. /л. 235-238/. След внасянето изцяло от обявения за купувач на предложената цена в предвидения срок, с Постановление за възлагане от 01.12.16г. имотът е възложен на този купувач /л. 248/. Съобщението за изготвеното постановление е връчено на длъжника И. на 07.12.16г. /л. 251/.

Горното обуславя извода, че жалбата от 28.11.16г. е подадена преди по изпълнителното дело да е била приключила процедурата по провеждане на публичната продан и издаването на Постановление за възлагане. Тя не е имала и годен предмет на обжалване. Втората жалба /наречена от И. „допълнение” към първата/, подадена на 14.12.16г. е в срока за обжалване на Постановлението за възлагане на имота. Нито в първата, нито във втората жалби обаче са налице оплаквания, които да попадат в хипотезата на правната норма на чл. 435, ал. 3 от ГПК.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 ТР № 2/26.06.15г. по т.д. № 2/13г. на ОСГТК на ВКС, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

Както подробно бяха посочени и по-горе, оплакванията в жалбите на И. касаят начина на описание на имота /като в действителност имота е описан с точен адрес и идентификатор по КК/ в обявлението за публичната продан, което се счита, че индиректно се е отразило на активността на купувачите, а последното пък е обусловило намаляването на оценката на имота при последната проведена публична продан. Както се посочи и по-горе, тези оплаквания не попадат в хипотезата на нормата, позволяваща защитата на длъжника чрез обжалване действията на СИ.

Евентуални вреди, нанесени от процесуално незаконосъобразни действия на ЧСИ, подлежат на обезвреда чрез ангажиране на отговорността на делинквента на осн. чл. 441 от ГПК.

Обжалваното определение следва да се потвърди. Неоснователно при това положение се явява искането за спиране на изпълнителното производство.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение580/15.05.17г., постановено по в.гр.д. № 197/2017г. по описа на ОС-Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: