О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 503/16.8.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на петнадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                      ЧЛЕНОВЕ  : ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 371 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.И.Б. против определение № 316/31.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 82/2018 год. поради неотстраняване на нередовностите на искова молба рег.№ 1329/26.02.2018 год. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема следното:

С разпореждане № 222/28.02.2018 год. съдът е оставил без движение  производството по гр.д.№ 82/18 г.  с изрични указания за отстраняване на нередовностите на искова молба рег.№ 1329/26.02.2018 год.

Разпореждането е било връчено лично на ищеца на 26.03.2018 год. и е последвано от молба рег.№ 2155/02.04.2018 год. с  искане да бъде освободен от такси и разноски по делото и му бъде предоставена правна помощ за изпълнение на разпореждането.

Съдът е уважил двете искания и е определил за служебен защитник адв.С.Иванова за служебен адвокат, освободена впоследствие с определение № 220/17.04.2018 год. и заменена с друг адвокат от Националния регистър за правна помощ.

С определение № 267/14.05.2018 год. за служебен адвокат е  назначена адв.Янка Анастасова Янева и е указано повторно  на ищеца, със съобщение до служебния му адвокат Янка Янева за отстраняване на нередовностите на исковата молба.

Съобщението е било връчено на адвокат Янка Анастасова Янева на 21.05.2018 год. и в указания срок задължението за отстраняване на нередовностите не е изпълнено.

Правилно съдът е постановил прекратяване на производството, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 316/31.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 82/2018 год. на Окръжен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.