ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

563/17.09.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.09.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 372/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 2459/11.06.2014 год от С.Г.В. чрез процесуалния й представител адв. И.В. ***, срещу разпореждане № 427/19.05.2014 год, с което е върната частна жалба вх.№ 1376/31.03.2014 год срещу определение № 209/06.03.2014 по гр.д. № 376/2013 год на РОС. По съображения, че срокът за отстраняване на нередовностите на частната жалба не е изтекъл по отношение на пълномощника на страната, частната жалбоподателка счита, че определението за връщане на частната жалба е незаконосъобразно и моли за неговата отмяна.

Частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 209/06.03.2014 год, постановено по гр.д.№ 376/2013 год на РОС производството по делото е прекратено поради неотстраняване в срок на нередовностите на частна жалба вх.№ 7903/24.10.2013 год против действията на ЧСИ А.З. по изп.д. № 20117690400016. Срещу това определение е постъпила частна жалба вх.№ 1376/31.03.2014 год, в рамките на законоустановения срок, но съдържаща само заглавна страница, последвана от две страници с нечетливи символи и знаци. С разпореждане № 283/31.03.2014 год частната жалба е оставена без движение, като на страната е дадена възможност за отстраняване на нередовностите й. Съобщението е изпратено лично до жалбоподателката на посочения от нея съдебен адрес, както и на адреса, който е посочила по изпълнителното дело. Връчването му е осъществено лично на 17.04.2014 год. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 22.04.2014 год съобразно правилото на чл. 60 ал.6 от ГПК, а именно – в първия присъствен ден. До тази дата в съда не е постъпила молба от страната, с която тя да е отстранила посочените нередовности на частната жалба, поради което правилно и законосъобразно същата е била върната.

Що се отнася до оплакването, че срокът за отстрняване нередовностите, даден с разпореждане № 283/31.03.2014 год не е изтекъл по отношение процесуалния представител на въззивницата, настоящият състав намира същото за неоснователно.

Съгласно препращащата норма на чл. 275 ал.2, респ. чл. 262, ал.1 от ГПК когато жалбата не отговаря на изискванията на закона, на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности. Страни в производството са лицата от чието име или срещу които се води делото. Пълномощникът не е самостоятелна страна, а само процесуален представител. Съгласно разпоредбата на чл. 38 от ГПК съобщенията се връчват на адреса на страната по делото. По изключение, предвидено в чл. 39 ал.1 от ГПК връчването може да стане на посочен от нея съдебен адресат, или на пълномощника.

Сроковете за обжалване са преклузивни по своя характер и започват да текат от връчване на съответния съдебен акт на страната – чл.259 ал.1 във вр. с чл.275 ал.2 от ГПК. Текстът е категоричен и не позволява да текат различни срокове за страната и за нейния пълномощник. За дата на връчването следва да се счете по-ранната измежду двете, тъй като в противен случай би се стигнало до недопустимо продължаване на срока.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че при постановяване на разпореждането си за връщане на частната жалба поради неотстраняване в срок на нередовностите й, съдът правилно е приложил закона.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 427/19.05.2014 год, с което е върната частна жалба вх.№ 1376/31.03.2014 год срещу определение № 209/06.03.2014 по гр.д. № 376/2013 год на РОС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната на посочения в частната жалба съдебен адрес гр.София, бул.”Витоша” № 4 ет.3, при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          2.