РЕШЕНИЕ

 

129

 

Гр.Варна, 20.07.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20. юли 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ПЕТРОВА

                             МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 372  по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на З.Ж.Ж. против решение № 129/19.05.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 267/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата му против постановление от 12.04.2016 г. за разпределение на постъпили суми в изпълнителното производство и е потвърдено разпределение от 12.04.2016 г. на ЧСИ Н.Н. рег.№ 810 на КЧСИ, с район на действие Добрички окръжен съд по изпълнително дело № 20158100400031.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност- незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като е молил за отмяната му и за уважаване на жалбата му срещу разпределението. Изложил е, че не следва да довнася суми по разпределението за цената на закупения на публичната продан имот, доколкото вземането му като взескател изцяло я покривало.

Лицата на насрещната страна длъжниците М. М. Н., Г.П.Г., взискателите - „Банка ДСК” ЕАД, ТД на НАП – Варна и С.Д.С. не са подали отговор на жалбата.

При данните, че обжалваното решение на окръжния съд е било връчено редовно на жалбоподателя на 23.05.2016 г., подадената на 30.05.2016 г. пред настоящата инстанция жалба, е в срок. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения.

Жалбоподателят е присъединен взискател в изпълнителното производство и купувач на имота, продаден на публичната продан. Пред окръжния съд той е обжалвал действието на съдебния изпълнител - разпределение от 12.04.2016 г. на ЧСИ Н. Н.. рег.№ 810 на КЧСИ, с район на действие Добрички окръжен съд по изпълнително дело № 20158100400031 по оплаквания аналогични на тези в настоящата жалба. Възразил е, че след като участвал на публичната продан и бил обявен за купувач на имота при цена 20 016,50 лв. и при положение, че вземането му като взискател било в по-голям размер (20 589,08 лв.) той неправилно бил задължен от съдебнтия изпълнител с разпределението да внася суми за останалите взискатели.

Изпълнителното дело е образувано по молба на взискателя „Банка ДСК” ЕАД против длъжниците М.М.Н. и Г.П.Г.. На основание чл. 456 от ГПК, по изпълнителното дело са били присъединени и взискателите С.Д.С. и З.Ж.Ж.. ТД на НАП Варна е присъединен по право взискател. Нито едно от вземанията на взискателите не е било обезпечено към момента на изготвяне на разпределението. Имотът на длъжника М.М. е продаден и за кпувач на същия при цена от 20 016,50 лв. е обявен настоящия жалбоподател З.Ж..

Съгласно чл. 495 от ГПК на разпределение подлежи сумата, на която възлиза предложената от взискателя – купувач цена на имота, винаги когато в делото участват и други взискатели, а настоящият случай е именно такъв.

Сумата от продажбата е била недостатъчна за пълното удовлетворяване на всички взискатели, поради което и съдебният изпълнител е изготвил разпределението, отчитайки реда по чл. 136, ал.1 ЗЗД и посочените в същия привилегии, а степента на удовлетворяването - съгласно чл. 136, ал.3 от ЗЗД съразмерно за вземанията с еднакъв ред.

В случая, размерът на вземанията за разноски по делото в полза на ЧСИ е 450,16 лв., както и в полза на „Банка ДСК” ЕАД за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение – 429,67 лв., не е бил спорен, както и не е било спорно, че тези разноски се ползат с първата по ред привилегия на чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД и те следва да бъдат удовлетворени от продажната цена преди останалите. Затова и правилно тези суми са били посочени в разпределението на съдебния изпълнител на първи ред. Всички останали вземания на взискателите са необезпечени, кредиторите са хирографарни и вземанията им са от един и същ ред. Затова, по правилото на чл.136, ал.3 от ЗЗД те се удовлятворяват по съразмерност. След пълното покриване на вземанията за разноските по първия ред (450,16 лв. и 429,67 лв.), останалата сума от продажната цена в размер на 19 136,67 лв. се разпределя между хирографарните кредитори по съразмерност (с оглед конкретния размер на всяко вземане). По изпълнителното дело взискателят „Банка ДСК” ЕАД е със вземане по изпълнителен лист за 792 707,73 лв.,  взискателят С.Д.С. с вземане от 37 060,34 лв., а взискателят З.Ж. – с вземане от 20 589,08 лв. При съразмерното разпределение на сумата от 19 136,67 лв. (остатъка от цената на имота, след приспадане на привилегированите вземания по чл. 136, ал.1, т.1 от ЗЗД) измежду тримата взискатели, на Банката се пада сумата от 17 839,32 лв., на С.С. – сумата от 834,01 лв. и на З.Ж. – сумата от 463,34 лв.

Съгласно чл. 461 ГПК взискателят, на който е възложена вещта, може да прихване от дължимата срещу стойността й сума такава част от вземането  си, каквато му се пада по съразмерност. Това означава, че З.Ж. може да прихване срещу дължимата цена за имота само сумата, която ме су пада по съразмерност т.е. 463,34 лв. Останалата сума от цената за имота той следва да внесе по изпълнителното дело или за удовлетворяване изцяло на привилегированите вземания за разноските от 450,16 лв. в полза на ЧСИ и 429,67 лв. за „Банка ДСК” ЕАД и за удовлятворяване частично на останалите взискатели за вземанията им по изпълнителните листове – 834,01 лв. за С.С.  и 17 839,32 лв. за „Банка ДСК” ЕАД.

В този смисъл е извършено и разпределението на съдебния изпълнител и правилно то е било потвърдено от окръжния съд. Обжалваното решение не страда от визираните в жалбата пороци и като правилно то следва да бъде потвърдено.

Водим от изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 129/19.05.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 267/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: