О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_500

гр.Варна, 29.08.2017 г.

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на 29.08  през две хиляди и четиринадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 МАРИЯ МАРИНОВА;

         като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ч.гр.д.№ 372 по описа за 2017 г., съобрази:

 

Производството е образувано по чл. 274 ГПК, по частна жалба на Н.М.Г., ЕГН **********,***, срещу определение № 135/16.06.2017 год. по в.гр.д. 131/2017 год. на ОС Силистра, с което е оставена без разглеждане жалба на същото лице – взискател срещу „мълчалив отказ“ на ЧСИ рег.№ 767 Г. Г. да извърши изпълнително действие по изп.д. 20167670400893, като назначи тройна експертиза за определяне на пазарната стойност на имот, обект на изпълнение, в с. Поройно, община Дулово, като е прекратено и производството по делото.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че липсата на произнасяне по направено искане на взискателя може да бъде атакувано, още повече, че несправелива първоначална цена би се отразила и на възлагането впоследствие. Твърди се, че и интересите на взискателя следва да се гарантират в изпълнението. Иска се отмяна на определението.

Срещу жалбата не е постъпило писмено възражение от насрещната страна Н.А.М., длъжник в изпълнителния процес.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалба на въззивника и взискател в изпълнителен процес срещу отказа на ЧСИ да назначи тройна експертиза за оценка на имот, обект на публична продан. В деня на постъпване на молбата от взискателя, 28.02.2017 год., ЧСИ не се е произнесъл по нея, но е постановил определяне на първоначална цена с изричен акт, съобразявайки се с оспорената от взискателя единична СЕ.

Насрещната страна в процеса е изразила становище за неосноветлност на жалбата.

ЧСИ е изразил становище, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е недопустима. Липсва изричен отказ да се извърши посоченото действие – назначаване на тройна СЕ. В изпълнителния процес няма конклудентни действия, недопустимо е актове да се тълкуват по описания в жалбата начин. Няма изричен акт, който да се обжалва. Мълчалив отказ и бездействие не са актове, които имат правно значение в изпълнителния процес, където съдебният изпълнител следва да издава постановления, т.е. само изрични актове.

Дори да беше постановен изричен отказ да се назначи тройна ССЕ, той не би подлежал на обжалване, тъй като определянето на първоначална оценка не е съществено изпълнително действие, отказът за чието извършване на подлежи на обжалване.

В този смисъл не подлежи на обжалване и издадения от ЧСИ изричен акт, а именно определяне на първоначална цена на имот при публична продан.

Не са налице заявените отменителни основания в ЧЖ, поради което и тя е неоснователна и следва да се остави без уважение, като се потвърди обжалваният акт.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 135/16.06.2017 год. по в.гр.д. 131/2017 год. на ОС Силистра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: