ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 446

                                      2307.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …2307.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Маринела Дончева

        Членове: Петя Петрова     

                         Мария Маринова   

                     

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 372 по описа на Апелативен съд Варна за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба вх.№ 18902/25.06.2018 г. на Т.К.Т., подадена чрез адв. М.К., против разпореждане № 4145 от 13.06.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 409/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната му касационна жалба с вх.№ 9542/28.03.2018 г. срещу определение № 979/16.03.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № № 409/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е недопустимо, респ. неправилно като постановено в нарушение на процесуалните правила, на материалния закон и е необосновано, както и в противоречие с Конституцията на РБ и ЕКЗПЧОС във връзка с правото му на справедлив процес, като по изложени съображения е молил за отмяната му и за произнасяне по същество с уважаване на върнатата му частна касационна жалба. Претендирал е присъждане на разноските по производството.

Частната жалба е подадена в срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. чл. 279  ГПК и по реда на чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК. Жалбата е редовна и допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

По образуваното пред Варненския окръжен съд въззивно частно гражданско дело №409/2018 г., съдът е постановил определение № 679/16.03.2018 г., с което е потвърдил определение № 368/10.01.2018 г. по гр.д. № 17054/2017 г. по описа на Варненския районен съд, с което делото е било прекратено пред гражданския съд и изпратено по подведомственост на Административен съд гр.Варна. Претенциите на ищеца по делото са за заплащане на обезщетения в размери съответно от 3 300 лв. и от 348,37 лв. Действително, както сочи настоящият жалбоподател, общата разпоредба на чл. 274, ал.3, т.1 от ГПК предвижда възможност за обжалване пред ВКС при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 на определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по –нататъшното развитие на делото. Такова определение по чл.274, ал.3, т.1 ГПК е и постановеното от окръжния съд въззивно определение, с което е оставена без уважение частна жалба срещу преграждащото определение на районния съд за прекратяване на производството и изпращане на делото по правилата на подведомствеността на Варненския административен съд. В случая, обаче казусът попада под хипотезата на  чл. 274, ал.4 от ГПК, в която се предвижда, че не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. В чл. 280, ал.3 от ГПК са посочени неподлежащите на касационно обжалване решения, като в т.1 са визирани решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела. Предявените по делото осъдителни искове от Т.К.Т. са съответно с цена 3 300 лв. и  348,37 лв. и всеки е под 5000 лв. Затова и приложение намира разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК, която изключва общата на чл. 274, ал.3, т.1 ГПК. Следователно, определение № 679/16.03.2018 г. на ВОС не може да се обжалва пред ВКС. Същото подлежи на връщане от администриращия окръжен съд на осн. чл. 286, ал.1, т. 3 ГПК. Постановеното разпореждане за връщане на частната касационна жалба е произнесено в рамките на компетентността на окръжния съд и поради това не е недопустимо, като оплакванията на жалбоподателя в тази насока са неоснователни. Разпореждането е и правилно - то не страда от визираните в настоящата частна жалба пороци, постановено е в съответствие с процесуалните правила, не е нарушен материалния закон, обосновано е и не в разрез с конституционно признати права на страната и не нарушава цитираните в жалбата европейски правозащитни стандарти. Затова то следва да бъде потвърдено.

Предвид това, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4145 от 13.06.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 409/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната касационна жалба на Т.К.Т. с вх.№ 9542/28.03.2018 г. срещу определение № 979/16.03.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № № 409/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: