Р Е Ш Е Н И Е

217

гр. Варна,  21.12.2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на четвърти декември през две хиляди и тринадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;           

ЧЛЕНОВЕ : ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

секретар В.Т.,

 като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 373 по описа за 2013 година:

            Производството е по чл. 258 ГПК и е образувано по жалбата на адв. Д. Д. – пълномощник на И.Щ.Ц. *** срещу решението на Варненския окръжен съд № 1117 от 27.05.2013 г., постановено по гр. д. № 1367/2012 г., с което е отхвърлен искът му против „АСИЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК 201128396, гр. Бяла, при участието на трети лица – помагачи на страната ответника П.Д.В. и М.Р.П.,  на осн. чл. 219, ал.1 ГПК, САМО В ЧАСТТА МУ ДОСЕЖНО сумата от 31340 лв., с която се е увеличила стойността на недвижим имот в резултат на извършените от него подобрения, в качеството му на добросъвестен владелец, върху недвижим имот в гр. Бяла, ул. „Трифон Милушев" № 54, съставляващ дворно място с площ от 1055 кв.м, представляващо урегулиран поземлен имот ХIХ-952, 953, получен при обединяване на УПИ NVI-952 и УПИ VII-953  в кв. 82  по плана на гр. Бяла, а по КК на града, одобрена със заповед № РД-18-47/18.08.2006г. на ИД на АК представляващо ПИ 07598.301.313, цялото с площ от 1060 кв.м., при граници ПИ 07598.301.233, ПИ 07598.301.225, ПИ 07598.201.11 и останалата част от ПИ 07598.301.313, заедно с построената в това дворно място еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07598.301.313.3 със застроена площ от 70 кв.м. и РЗП от 140 кв.м., подробно описани като вид и стойност в заключението на в.л. по единичната СТЕ на л.130-132 от делото на ВОС.

Или следва да се приеме, че решението на ОС се обжалва в частта, с която исковете са отхвърлени до следните размери: Подравняване на терена на двора с фадрома, оформяне на три нива, оформяне на градинки - април-май 2006 г.- 1696,78 лева; Подмяна на дървена еднокатна дограма с алуминиева дограма с термомост 27,38 кв.м. през май 2006г. цена 6641,56  лева; Изграждане на ограда с бетонни блокчета 34,50 л.м. през юни - юли 2007г. цена 5032,86 лева; Изграждане на ограда с мрежа 70 линейни метра през юни-юли 2007г. цена 2401.00 лева /заключението на в.л. е за по-висока от претендираната стойност; Мазилка, шпакловка, минерална мазилка, боядисване на къщата 150 /сто и петдесет/ кв.м. през август - септември 2007г. – 7457,8 лева; Обшивка на сачак 39,62 кв.м. през август-септември 2007г. – 755,82 лв; Направа на цокъл около къщата 18 кв.м. през август - септември 2007г. – 867,10 лв.; Облицовка с декоративен камък 7,5 кв.м. през август - септември 2007г. – 127,26 лева; Боядисване на сачак, поставяне на челна дъска и водосточна тръба 50,20 кв.м. през август - септември 2007г. – 455,40 лв.; Поставяне шапки на тераса през август - септември 2007г. и Направа на настилка от макадам до гаража 60 кв.м. през август септември 2007г. – вещото лице е дало заключение, че няма; Направа на пътека от външната входна врата до входната врата на къщата с три броя стъпала - 30 кв.м. през август - септември 2007г. – 565,50  лева; Направа на плочник около къщата 50 кв.м. през октомври 2007г. – 930.00  лева /вещото лице е дало по-висока стойност от претендираната/;  Измазване и укрепване на кладенеца през октомври 2007г. – 345,84 лева; Направа на бетонни стени за вертикалната планировка 130 л.м. през октомври 2007г. -  3446,24 лева; Направа на бетонна настилка 98 кв.м. през октомври 2007г.; Изграждане на конструкция и изпълнение на навес с керемиди през октомври две хиляди и седма година и Направа на парапети за вътрешно и външно стълбище през октомври 2007г. вещото лице е дало заключение, че не са извършени.

 В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост и постановяване на първоинстанционното решение в нарушение на процесуалните норми и се моли след отмяната му да бъде постановено ново решение, с което исковата претенция да се уважи в посочения във въззивната жалба размер и се присъдят направените по делото разноски.

В срока по чл. 263, ал. 1 от ГПК са постъпили писмени отговори както от ответното дружество „Асия Плюс” ООД – гр. Бяла, така и от конституираните в първоинстанционното производство трети лица - помагачи П. Д. В. и М. Р. П., в които се изразява становище за неоснователност на жалбата и се моли обжалваното решение да бъде потвърдено с присъждане на разноски за настоящата инстанция.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството по делото е образувано по искове на И.Щ.Ц. против „АСИЯ ПЛЮС" ООД, гр. Бяла, за заплащане на обезщетение за извършени от него подобрения на недвижим имот в качеството му на добросъвестен подобрител, установил владение въз основа на предварителен договор за покупко-продажба на имот. Твърди се, че впоследствие имотът е придобит от ответното дружество, което се е обогатило с увеличената стойност на имота, вследствие извършване на подобренията.

Твърди се, че са извършени следните подобрения в имота, ведно с дата на извършването и претендирана стойност, с която са увеличили имота:

Подравняване на терена на двора с фадрома, оформяне на три нива, оформяне на градинки - април-май 2006 г.- 3 000 лева; Подмяна на дървена еднокатна дограма с алуминиева дограма с термомост 27,38 кв.м. през май 2006г. цена 10 000  лева; Изграждане на ограда с бетонни блокчета 34,50 л.м. през юни - юли 2007г. цена 6003.00 лева; Изграждане на ограда с мрежа 70 линейни метра през юни-юли 2007г. цена 2401.00лева; Мазилка, шпакловка, минерална мазилка, боядисване на къщата 150 /сто и петдесет/ кв.м. през август - септември 2007г. – 8000.00 лева; Обшивка на сачак 39,62 кв.м. през август-септември 2007г. - 982,58 лв; Направа на цокъл около къщата 18 кв.м. през август - септември 2007г. - 975,60 лв.; Облицовка с декоративен камък 7,5 кв.м. през август - септември 2007г. – 423.00 лева; Боядисване на сачак, поставяне на челна дъска и водосточна тръба 50,20 кв.м. през август - септември 2007г. - 491,96 лв.; Поставяне шапки на тераса през август - септември 2007г. – 752.00 лева; Направа на настилка от макадам до гаража 60 кв.м. през август септември 2007г. -1550.00  лева; Направа на пътека от външната входна врата до входната врата на къщата с три броя стъпала - 30 кв.м. през август - септември 2007г. – 750.00  лева; Направа на плочник около къщата 50 кв.м. през октомври 2007г. – 930.00  лева;  Измазване и укрепване на кладенеца през октомври 2007г. – 600.00 лева; Направа на бетонни стени за вертикалната планировка 130 л.м. през октомври 2007г. - 4 797.00 лева; Направа на бетонна настилка 98 кв.м. през октомври 2007г. - 2410,80 лв; Изграждане на конструкция и изпълнение на навес с керемиди през октомври две хиляди и седма година - 2 882,40 лв.; Направа на парапети за вътрешно и външно стълбище през октомври 2007г. – 2176.00  лева. Пред ОС е претендирана сумата в размер на 49 125.34 лева, с която се е увеличила пазарната цена на имота в резултат на извършените от ищеца подобрения.

Ответникът ”АСИЯ ПЛЮС” ООД ЕИК 201128396, е оспорил пред ОС иска в писмен отговор и в с.з. като неоснователен и недоказан: оспорва се претенцията по отношение на извършването на подобренията от ищеца, обема на тези подобрения, стойността на същите, както и за правните изводи по повод правоотношенията му с него, като заявява, че нито ответникът е правилно избран, нито приложимият към случая закон е точно посочен. В отговора ответникът твърди, че ищецът е недобросъвестен подобрител на имота, защото към момента на извършване на подобренията той няма предварителен договор със собственика на имота, а има такъв с предходен собственик. В тази връзка счита, че е възможно да е налице друга правна фигура от нормите на ЗС или такава за неоснователно обогатяване по смисъла на ЗЗД, но не и основателна претенция на соченото основание, при което активната легитимация по този иск не е доказана. Твърди, че следва в случая да намерят приложение разрешенията, дадени с Постановление № 6 от 27.12.1974 година по гр.дело № 9/1974 година на Пленума на ВС. Твърди се, че ищецът не се е обогатил за сметка на ищеца, защото ответникът е заплатил на продавачката стойността на имота. Моли предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен, тъй като ответникът не се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца.

Конституираните в процеса като трети лица помагачи на страната на ответника П.Д.В. и М.Р.П. са оспорили претенциите по подобни съображения.

По делото се установява от фактическа страна, че с нотариален акт № 71 том.І рег.№ 2349 дело № 82/2006 год. на Нотариус В.П. с район на действие Районен съд гр.Варна Д.Г.Б., чрез пълномощника си В.  В.З. е продал на П.Д.В. следния недвижим имот, находящ се в гр. Бяла ул. „Трифон Милушев" № 54, съставляващ дворно място с площ от 1055 кв.м, представляващо урегулиран поземлен имот ХIХ-952, 953, получен при обединяване на УПИ NVI-952 и УПИ VII-953  в кв. 82  по плана на гр. Бяла, а по КК на града, одобрена със заповед № РД-18-47/18.08.2006г. на ИД на АК представляващо ПИ 07598.301.313, цялото с площ от 1060 кв.м., при граници ПИ 07598.301.233, ПИ 07598.301.225, ПИ 07598.201.11 и останалата част от ПИ 07598.301.313, заедно с построената в това дворно място еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07598.301.313.3 със застроена площ от 70 кв.м. и РЗП от 140 кв.м.

Третото лице помагач П.В. на 11.12.2008г. с нотариален акт № 62, том IV, per. № 8976, дело 627 от 2008г. дарила на К. А. А. една втора идеална част от същия поземлен имот. От своя страна К.А. на 10.01.2009г., с Нотариален акт № 1, том I, дело № 1, от 2009г продала на М.Р.П. собствената си една втора идеална част от имота.

На 28.05.2010г. П.В. и М.П. съвместно са продали целия имот на ответника по делото „АСИЯ ПЛЮС" ООД по нотариален акт 92, том I, per.№ 3064, дело 77 от 2010 г. Не е било спорно по делото, че въззиваемото дружество владее имота от момента на придобиване на собствеността върху него и понастоящем.

По делото пред настоящата инстанция е приет като доказателство предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 07.03.2006 год., сключен между Д.Г. Б. и въззивника Ц., чийто предмет е обещание за продажба на същия недвижим имот при цена 50000 евро, платени при сключване на договора. Съобразно раздели IV и V владението върху имота е предадено на въззивника Ц. след подписване на договора. Може да се приеме, че Ц. е установил владение върху имота в качеството си бъдещ купувач по предварителен договор по чл. 19, ал.1 ЗЗД.

По делото са събрани гласни доказателства – показания на свидетелите С., Д. и Ц. и заключения на две единични и една тройна СТЕ, от които се установява извършването на твърдяните подобрения в имота в посочения в исковата молба период – 2006 – 2007 год., както и увеличаване на стойността му, вследствие на тези извършени подобрения. От показанията на първите двама свидетели се установява, че въззивникът е имал намерение да закупи процесната къща за родителите си и тъй като не била довършена, извършил в нея довършителни СМР, а от показанията на последния свидетел се установява, че в последните шест-седем години къщата се владеела от П.В..

            Предявеният иск е с правно основание чл.74, ал.2 ЗС, но сгрешената правна квалификация не опорочава сама по себе си решението на ОС.

Искът е специален състав на иск за неоснователно обогатяване, вследствие извършени със знанието на собственика подобрения в недвижим имот от добросъвестен подобрител – недобросъвестен владелец, подобряващ чужд имот със знанието на собственика.

Зао да бъде уважена подобна претенция, тя следва да бъде насочена към собственика на подобрения имот към момента на извършване на подобренията.

По делото се установява по безспорен начин, че ответникът по исковете е придобил имота три години след твърдяното подобряване на имота, следователно е заплатил на предишния собственик пълната цена на имота, включително и увеличената му стойност, вследствие твърдяните подобрения.

Не е налице обогатяване на ответника, вследствие обедняването на ищеца и въззивник в процеса, по чиито претенции материално-правно е легитимирано друго лице.

Исковете са изцяло неоснователни и подлежат на отхвърляне.

В заключение, предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на първоинстанционния съд, решението на ВОС следва да бъде потвърдено в обжалваната част.

Въззивникът дължи на въззиваемото дружество разноски за въззивната инстанция в размер на 4350 лв.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ НА ОС ВАРНА № 1117 от 27.05.2013 г., постановено по гр. д. № 1367/2012 г., В ЧАСТТА МУ, с която е отхвърлен искът на И.Щ.Ц. ***, против „АСИЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК 201128396, гр. Бяла, при участието на трети лица – помагачи на страната ответника П.Д.В. и М.Р.П., за присъждане на сумата от 31 340 лева, претендирана на осн. чл. 74, ал.2 ЗС, с която се е увеличила пазарната цена на недвижим имот в гр. Бяла ул. „Трифон Милушев" № 54, съставляващ дворно място с площ от 1055 кв.м, представляващо урегулиран поземлен имот ХIХ-952, 953, получен при обединяване на УПИ NVI-952 и УПИ VII-953  в кв. 82  по плана на гр. Бяла, а по КК на града, одобрена със заповед № РД-18-47/18.08.2006г. на ИД на АК представляващо ПИ 07598.301.313, цялото с площ от 1060 кв.м., при граници ПИ 07598.301.233, ПИ 07598.301.225, ПИ 07598.201.11 и останалата част от ПИ 07598.301.313, заедно с построената в това дворно място еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07598.301.313.3 със застроена площ от 70 кв.м. и РЗП от 140 кв.м., вследствие на следните извършени подобрения в качеството му на добросъвестен подобрител, както следва: Подравняване на терена на двора с фадрома, оформяне на три нива, оформяне на градинки - април-май 2006 г.- 1696,78 лева; Подмяна на дървена еднокатна дограма с алуминиева дограма с термомост 27,38 кв.м. през май 2006г. цена 6641,56  лева; Изграждане на ограда с бетонни блокчета 34,50 л.м. през юни - юли 2007г. цена 5032,86 лева; Изграждане на ограда с мрежа 70 линейни метра през юни-юли 2007г. цена 2401.00 лева; Мазилка, шпакловка, минерална мазилка, боядисване на къщата 150 /сто и петдесет/ кв.м. през август - септември 2007г. – 7457,8 лева; Обшивка на сачак 39,62 кв.м. през август-септември 2007г. – 755,82 лв; Направа на цокъл около къщата 18 кв.м. през август - септември 2007г. – 867,10 лв.; Облицовка с декоративен камък 7,5 кв.м. през август - септември 2007г. – 127,26 лева; Боядисване на сачак, поставяне на челна дъска и водосточна тръба 50,20 кв.м. през август - септември 2007г. – 455,40 лв.; Направа на пътека от външната входна врата до входната врата на къщата с три броя стъпала - 30 кв.м. през август - септември 2007г. – 565,50  лева; Направа на плочник около къщата 50 кв.м. през октомври 2007г. – 930.00  лева;  Измазване и укрепване на кладенеца през октомври 2007г. – 345,84 лева; Направа на бетонни стени за вертикалната планировка 130 л.м. през октомври 2007г. -  3446,24 лева; както и в частта за разноските.

В останалата му част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА И.Щ.Ц. ***, ДА ЗАПЛАТИ на „АСИЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК 201128396, гр. Бяла, направените разноски за втора инстанция в размер на 4350 лв. за въззивната инстанция.

Решението подлежи на КАСАЦИОННО обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК само по отношение на исковете с цена над 5000 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                       2.