ОПРЕДЕЛЕНИЕ 553

гр. Варна,27.08.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                           ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 373/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на ЧСИ И С-гр- Варна чрез адв. Хр. С. срещу определение № 1937/01.06.2015г., постановено по гражданско дело № 1652 по описа за 2014г. на Окръжен съд – Варна, с което е била оставена без разглеждане молбата й за конституиране в качеството на трето лице-помагач на нейна страна /участваща тя самата като трето лице-помагач/ на ЗК „Лев Инс” АД, гр. София.

Частната жалба е изпратена без първоинстанционното дело и без нарочно изготвена преписка от същото, която да съдържа всички относими и необходими документи с оглед произнасяне по допустимостта и евентуално по основателността на жалбата. Така например липсват доказателства за представителната власт на адв. Хр. С. по отношение на ЧСИ Ил. Станчева, която да включва правомощието да подаде частната жалба; липсват доказателства за момента на връчване/узнаване на обжалваното определение от частния жалбоподател; липсват доказателства за администриране на частната жалба чрез връчването й на ответниците по делото.

Горното препятства възможността настоящата инстанция да изпълни своите правомощия, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 373/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който да съобрази констатациите в настоящото определение и да изготви преписка по частната жалба, съдържаща доказателства за представителната власт на адв. Хр. С. по отношение на ЧСИ Ил. Станчева, която да включва правомощието да подаде частната жалба; доказателства за момента на връчване/узнаване на обжалваното определение от частния жалбоподател; доказателства за администриране на частната жалба чрез връчването й на ответниците по делото.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за преценка допустимостта и произнасяне по частната въззивна жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: