О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

533

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.10.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 374/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Пазари” ЕАД гр.Варна срещу определение № 1823/24.06.2013 год по в.гр.д. № 1945/2013 год. на Окръжен съд Варна, г.о., в частта, с която производството по делото е спряно до приключване с окончателен съдебен акт на производството по чл. 251 ГПК по гр.д. № 311/2010 год. на ВРС, 12 състав. По съображения за незаконосъобразност на определението частният жалбоподател моли за неговага отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на жалбата не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Производството е образувано по жалба на „Атлант” ООД срещу действията на ЧСИ Станимира Данова с Рег.№ 718, по изп.д. № 2657/2012 год , изразяващи се в принудително отнемане на недвижим имот – сгради, намиращи се в търговско място № 536, съставляващо реална част от УПИ № 1 в кв.333 по плана на 9 м.р. на гр.Варна. Позовавайки се на самостоятелни права върху сградите, изключващи правата на взискателя, както и на неяснота в изпълнителния титул относно подлежащия на принудително изпълнение имот, въззивникът е поискал отмяна на посоченото изпълнително действие.

Пред ВРС е висящо производство по тълкуване на решението по гр.д. № 311/2010 год, въз основа на което е издаден изпълнителният лист, относно това включени ли са в неговите предели и сградите, построени в имота, чието предаване е предмет на принудително изпълнение. От изясняването на този въпрос зависи обемът на изпълняемото право, поради което настоящият състав намира, че той има значение за правилното решаване на спора относно законосъобразността на обжалваното изпълнително действие. С оглед на това обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Доколкото се касае за частно производство по жалба срещу действия на съдебния изпълнител, постановеното определение не попада в кръга на тези, които подлежат на касационно обжалване по силата на чл. 274 ал.4 ГПК.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1823/24.06.2013 год по в.гр.д. № 1945/2013 год. на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: