ОПРЕДЕЛЕНИЕ

487

07__.08.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _07_.08. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА ;

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.374 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „БАНКА ДСК” ЕАД, гр. София, ЕИК 121830616, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 366/12.06.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 384/2014 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от банката в качеството й на взискател жалба по изп. № 20137390400745 по описа на ЧСИ Сербезов с район на действие ДОС, вписан под № 739 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в издаване на постановление за възлагане на недвижим имот от 15.04.2014 год. В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като правата на банката са накърнени, а липсва нормативна уредба, която да ги защитава. Твърди се в тази връзка, че са опорочени подготвящите публичната продан действия, като е изнесе на продан имот, който е идейлна част от друг, самостоятелен обект на собственост, а това ощетява взискателя.

При проверка на редовността на жалбата съдът установи, че преписи не са връчени на длъжника и другия взискател в процеса, което налага прекратяване на производството и връщане на жалбата на ОС Добрич за надлежното й администриране.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА  И ВРЪЩА жалбата, ведно с делото на ОС Добрич за администриране на жалбата съобразно горните указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: