Р Е Ш Е Н И Е

206

Гр. Варна, 08.12.2015 год.

В името на народа

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 08.12.  през две хиляди и петнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

гр.д. № 374 по описа за 2015 год.:

Производството е ОБРАЗУВАНО ПО МОЛБА от 17.11.2015 г. на НОТАРИУС Я.Н., за поправка в решение № 183/12.11.2015 год. по гр.д. 374/2015 год. на ВАпС, където се иска да бъде поправена сумата, дължима от него като обезщетение за имуществени вреди от 103658,99 лв. на 31248,30 лв. Твърди се в молбата, че съдът е приел в мотивите, че се дължи сума, равна на материалния интерес от изповяданата от нотариуса сделка, а материалният интерес, отразен в нотариалния акт бил именно по-малката сума.

Срещу молбата е постъпило становище от насрещната страна И.Н.С., в което молбата се оспорва.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Не е налице е несъответствие по смисъла на чл. 247 ГПК на изразената от съда воля в мотивите на решението и обективирането й в диспозитива на решението по отношение на дължимата сума като обезщетение за причинени имуществени вреди от действията на нотариус Я.Н.. Съдът в мотивите си е приел, че обезщетение се определя от материалния интерес в изповяданата сделка, но е приел също и че материалният интерес се определя от действителната пазарна стойност на имота, а не от отразеното в НА. Не е налице несъответствие на изразената в мотивите и в диспозитива на решението воля на съда. По съществото си твърденията в молбата на Я.Н. са за неправилност на решението и могат да бъдат предмет на жалба, а не на молба за поправка на ОФГ.

Молбата следва да се остави без уважение.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И :

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ на осн. чл. 274, ал.1 ГПК МОЛБА вх.№ 7203/17.11.2015 год. на НОТАРИУС Я.Н., за поправка в решение № 183/12.11.2015 год. по гр.д. 374/2015 год. на ВАпС, където се иска в диспозитива да бъде поправена сумата, дължима от него като обезщетение за имуществени вреди, от 103658,99 лв. на 31248,30 лв.

Решението подлежи на обжалване с КЖ в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: