ОПРЕДЕЛЕНИЕ 510

гр. Варна, 19.08..2019г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

          РОСИЦА СТАНЧЕВА

            като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 374/19г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на С.Х.Н. и Х.С.Н. ***, подадена чрез адв. К.И.М. ***, насочена срещу определение217/05.06.2019г., постановено по в. гр. д. 155/2019г. по описа на Окръжен съд-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата им като ипотекарни длъжници по изп.д. № 20197670400319 на ЧСИ Г. Георгиев – Силистра, за отмяна на действията по насочване на изпълнението срещу ипотекирания им апартамент в гр. Силистра на ул. „Кубадин“, № 9, ет. 6, ап. 12 и за спиране на принудителното изпълнение.

За да прецени допустимостта на настоящото производство, съдът съобрази, че към частната жалба и към материалите по изпълнителното и съдебното дело липсват доказателства за представителната власт на адв. Кр. М., включващи правото на процесуално представителство по делото на двамата жалбоподатели, вкл. и за пред настоящата инстанция.

Освен това липсват доказателства относно момента на връчване на обжалваното определение на Х.С.Н. – налице е доказателство за връчването му единствено на С.Х.Н.. Същото е необходимо за преценка на спазването на срока от страна на Н. при подаването на частната жалба.

            С оглед на горното настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ОС-Силистра за изпълнение на процедурата по чл. 262 вр. чл. 275, ал. 2 от ГПК, поради което, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 374/19г. на ВАпС и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Силистра за предприемането на действия по надлежното администриране на частната жалба на С.Х.Н. и Х.С.Н.:

- чрез събирането на доказателства за представителната власт на адв. Кр. М., включващи правото на процесуално представителство по делото на двамата жалбоподатели, вкл. и за подаването на частната жалба пред настоящата инстанция, респ. за потвърждаване от жалбоподателите на извършените от тяхно име, но без представителна власт процесуално действие по подаването на частната жалба и отстраняване на нередовностите ѝ;

- за прилагането на доказателства относно момента на връчване на обжалваното определение на Х.С.Н. и извършване на преценка относно срочността на подаването на частната жалба от нейна страна;

Едва след изпълнение на горното и при налична преценка за редовност и срочно подаване на частната жалба, делото да се върне на ВАпС с прилагане на доказателства за посочените по-горе обстоятелства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: