О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   №   429     /01.08.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на първи август 2013 година в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от председателя в.ч.гр.д. № 375 по оп- иса за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.257 от ГПК.

Образувано е по молба (неправилно именувана жалба) на С.Т.И. и В.Б.И.,***, за определяне на срок при бавност във връзка с подадена частна жалба от тях срещу решение № 1373/24.06.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 1857/2013 година.

Молбата е процесуално допустима, но по същество е неоснователна. Същата е подадена направо в апелативната инстанция и има вх.№ 4125/30.07.2013 година. На следващия ден 31.07.2013 година е определен съдия -докладчик по нея. Незабавно след това апелативната инстанция е изискала становище по молбата от съдията - докладчик по горепосоченото дело на ВОС и същото е депозирано в апелативния съд до края на работното време същия ден- 31.07.2013 година. От него се установява, а това се потвърждава и от служебно извършената справка по самото дело на ВОС, че при администрирането на частната жалба срещу горепосоченото решение на ВОС не е допуснато никакво забавяне, тъй-като срокът за приключване на действията по администрирането й, включително изчакването на становище по нея от насрещната страна най-малко до 29.07.2013 година, изтича на 30.07.2013 година. При това положение забавянето от един ден не може да се приеме за необосновано и поради това молбата за определяне на срок при бавност е неоснователна. Независимо от това повторното изпращане на преписи от частната жалба без разпореждане на съдията-докладчик само за себе си е неправилно и съдържа възможност за забавяне на производството.

Към 31.07.2013 година цялата преписка по частната жалба, включително и самото в.гр.д.№ 1857/2013 година на ВОС са постъпили във ВАпС и предстои определянето на съдебен състав за произнасяне по жалбата.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С.Т.И. и В.Б.И.,*** , за определяне на срок при бавност във връзка с администриране на тяхна частна жалба срещу решение № 1373/24.06.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 1857/2013 година.

Определението е окончателно.

Препис от същото да се из прати на молителите за сведение.

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: