ОПРЕДЕЛЕНИЕ 688

гр. Варна, 19.10.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                            ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 376/15г., намира следното:

                Производството по настоящото дело e било спряно с определение № 640/23.09.15г. по съгласие на страните, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК.

            С молба вх. № 6501/16.10.15г. въззивницата /тя и ищец по делото/ М.М.В. е направила изявление, че въз основа на подписано от 16.10.15г. споразумение, с което страните са уредили окончателно всички спорни отношения, се отказва изцяло от предявения иск срещу Д.А.В., предмет на гр.д. № 3378/13г. на ВОС, чието решение е обжалвано по настоящото дело. Отправено е искане за прекратяване на делото и отмяна на наложената обезпечителна мярка с определение № 3512/18.11.13г. чрез запор на банкова сметка.

***, че е налице хипотезата на чл. 233 от ГПК и поради надлежно релевирания отказ от иска от ищеца постановеното първоинстанционно решение следва да се обезсили, а производството по делото да се прекрати.

Компетентен обаче да се произнесе по молбата за отмяна на посоченото обезпечение е първоинстанционният съд. Това е така, защото производството по чл. 402 от ГПК е ново производство, в рамките на образуваното вече обезпечително производство по предявения иск и следва да се осъществи от първоинстанционния съд в това производство - съд, пред който е депозирана молбата за допускане на обезпечението. Молбата за отмяна на обезпечението следва да се изпрати по компетентност на първоинстанционния съд, което да стане след влизане в сила на определението за прекратяване на делото.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 1027/26.05.2015г., постановено по гр.д. № 3378/2013г. по описа на ОС-Варна и

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от М.М.В. ЕГН **********, адрес: *** срещу Д.А.В. ЕГН **********, постоянен адрес: ***, иск за връщане на сумата 44539 /четиридесет и четири хиляди и петстотин и тридесет и девет/ евро, която е получил чрез превод от банкова сметка *** "Алианц Банк България" към банкова сметка *** "Алианц Банк България" във връзка с поръчка от ищцата, на основание чл. 284, ал. 2 ЗЗД, ведно със законната лихва от предявяването на иска – 15.11.2013 г. до окончателното погасяване на задължението, както и въззивното производство по настоящото в.гр. д. № 376/15г. на ВАпС, поради отказ от иска на осн. чл. 233 от ГПК.

ИЗПРАЩА по компетентност на Окръжен съд Варна молбата на М.М.В., с искане отмяна на допуснатото с определение № 3512/18.11.13г. обезпечение на иска по гр.д. № 3378/13г. на ВОС, на осн. чл. 402, ал. 1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС.

           

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: