ОПРЕДЕЛЕНИЕ

470

22.07.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.376 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.Ж.С. – В. и А.П.В., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1206/12.05.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 733/2016 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от тях като длъжници жалба по изп. № 621/2015 по описа на ЧСИ С. Д., вписан под № 718 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в насрочване на въвод във владение на недвижим имот. В жалбата се излага, че имотът има друг собственик и въводът във владение ще бъде незаконен.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  Х.И.К., в който жалбата се оспорва КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Излагат се доводи, че въводът във владение е действие, което не подлежи на обжалване и защитата срещу него е иск за собственост.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на В. – длъжници в изпълнителен процес, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в насрочване на въвод във владение на невдижим имот след влязло в сила постановление за възлагане.

Взискателят не е депозирал възражение.

В мотивите си, дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК, съдебният изпълнител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Видно от приложеното изп. д. № 621/ 2015 г. по описа на ЧСИ С. Д., образувано е по молба на Х.И.К., правоприемник на А. Г., кредитор на В. по парично задължение.

След влязло в сила постановление за възлагане е насрочен въвод във владение, който е отложен за по-късна дата. Това е и обжалваното действие от В. као длъжници – насрочен въвод във владение.

Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските.

Правата си, ако евентуално има такива, длъжникът може да уреди по исков път.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1206/12.05.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 733/2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: