О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

497/29.08.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 08.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.М. в.ч.гр.д.№376/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Д.М.Б. против определение №1630/16.06.2017г., постано- вено по в.гр.д.№429/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение молбата на Д.М.Б. за отмяна на глоба в размер на 100лв., наложе -на с протоколно определение от 16.05.2017г.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени наложената на страна глоба.Претендира се присъждането на съдебно-деловодни разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№429/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода - дена от Д.М.Б. и С.П.Б. въззивна жалба вх.№3623/ 20.01.2017г., против решение №4783/16.12.2016г., постановено по гр.д.№7227/16г. по описа на ВРС, 42 състав.Въззивната жалба е подадена чрез процесуалния им пред -ставител адв.В.Блажева, надлежно упълномощена от въззивниците с пълномощни от 17.01.2017г., представени към жалбата.С определение №580/01.03.2017г. производ -ството е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 21.03.2017г., като до Б. е изпра -тена призовка на 02.03.2017г. чрез процесуалния им представител адв.В.Блажева.На 09.03.2017г. е депозирана молба от Д.Б., изпратена по пощата на 08.03. 2017г., с която същата е заявила, че оттегля даденото от нея пълномощно на адв.В. Блажева.Изпратената до Босеви на 02.03.2017г. призовка е върната в цялост с отбе -лязване от 13.03.2017г., че Д.Б. е оттеглила пълномощното от адв.В.Б..В о.с.з. на 21.03.2017г. съдът е приел, че с оглед оттегляне на пълномощното преди 13. 03.2017г. Д.Б. е нередовно призована, предвид което не е бил даден ход на делото и същото е отложено за 25.04.2017г., като е разпоредено Д.Б. да бъде призована на посочения й в исковата молба адрес, който е и адресът, който същата е посочила като нейн в подадения лично отговор на исковата молба, както и адрес, на който е била редовно призовавана лично.Изпратената на 21.03.2017г. призовка на този адрес е върната в цялост с отбеляване от 18.04.2017г. от дл.лице, извършващо призоваването, че лицето е търсено на адреса, но на същия не е открит никой, оста - вените известия от 24.03.2017г., 03.04.2017г. и 07.04.2017г. са непотърсени, търсено е и на посочен телефонен номер, но не отговаря.В о.с.з. на 25.04.2017г. съдът е приел, че Д.Б. е редовно призована на осн. чл.41, ал.2 от ГПК, при липсата на предпоставките за прилагане на цитираната норма, т.к. липсва удостоверяване, че лицето отсъства повече от месец от адреса, който е съобщило по делото и на който е било веднъж призовано.Също на 25.04.2017г. е било представено в деловодството на съда и докладвано в о.с.з. заверено копие от болничен лист от 21.04.2017г., изда - ден на Д.М.Б. за периода 21.04.2017г.-04.05.2017г. за придружава -не и гледане на болен член от семейството над 18г.В листа е посочено, че това лице е майка й П. Г.И. с диагноза „пневмония, неуточнена”.С бол -ничния лист е представена и епикриза на П.И., издадена от МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”ЕООД, гр.Севлиево от 30.01.2017г. за проведеното в болничното заведение лечение с диагноза „пневмония декстра”.Съдът е приел, че с факта на де -позиране на болничния лист имплицитно се съдържа и искане за отлагане на делото, което искане е приел за основателно, доколкото страната няма понастоящем упълномощен процесуален представител, но й е указал, че следва да представи доказателства за родствената си връзка с П. И., като при непредс -тавяне на такива или липса на родствена връзка съдът ще приеме, че страната става причина за неоснователното отлагане на делото.Разпоредено  е указанията да бъдат съобщени на личния адрес на Д.Б. в гр.Варна, както и на адрес на П.И. в гр.Севлиево, посочен в епикризата.Делото е отложено за 16.05.2017г.Изпратеното до Д.Б. на адреса на П.И.а в гр.Севлиево съобщение е върнато в цялост с отбелязване, че няма данни лицето Д.Б. да пребивава на същия.Съобщението, изпратено до личния адрес на Д.Б. в гр.Варна е върнато в цялост, с отбеляз -ване, че лицето е търсено на адреса, но на същия не е открит никой, оставените известия от 28.04.2017г. и 04.05.2017г. са непотърсени, в проведен на посочен теле -фонен номер разговор твърди, че гледа болната си майка в гр.Севлиево.В о.с.з. на 16.05.2017г. ВОС е приел, че Д.Б. е редовно призована от предходно заседа - ние, същата не се е явила.Като е констатирал, че страната е уведомена при усло -вията на чл.41, ал.2 от ГПК за задължението си да представи доказателства за родствената си връзка с П.Илиева и не го е изпълнила й е наложил глоба в размер на 100лв. на осн. чл.92а от ГПК.Съобщението за наложената глоба е връчено на съп- руга на Д.Б. на 22.05.2017г. на адреса й в гр.Варна.С молба от 26.05.2017г., по -дадена в срока по чл.92, ал.1 от ГПК, същата е поискала глобата да бъде отменена. Посочила, че за задължението си да представи доказателства за родствената си връзка с П.И. е узнала при получаване на съобщението на 22.05.2017г.Отсъс - твията й от адреса й в гр.Варна са били епизодични, не го е напускала за срок по-дълъг от месец, а е гледала болната си майка поради внезапното влошаване на здравословното й състояние от втора пневмония.Представила е доказателства за родствената си връзка с П.Илиева/удостоверение за раждане/.С обжалваното определение от 16.06.2017г. молбата е намерена за неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.92а от ГПК страната, която неоснователно причини отлагане на делото, понася независимо от изхода му разноските за новото заседание и заплаща глоба в размерите по чл.91 от ГПК/т.е. в размер от 50 до 300лв./.За да наложи глоба на Д.Б., ВОС е приел, че същата е станала причина за неосно -вателното отлагане на производството в о.с.з. на 25.04.2017г.На първо място следва да бъде посочено, че за о.с.з. на 25.04.2017г. страната е била нередовно призована предвид горепосочената липса на предпоставките за прилагане разпоредбата на чл. 41, ал.2 от ГПК, а именно липса на надлежно удостоверяване, че страната отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото и на който е била вед -нъж призована.На следващо място е бил представен болничен лист за времена неработоспособност, издаден от ГППМП „Актамед”ООД, гр.Севлиево лично на Д.М.Б. за гледане на болен член от семейството, в който са официално удостоверени с необходимото съдържание по чл.38, ал.3 от НМЕ/обн.ДВ, бр.36/10г., отм. ДВ, бр.51/17г., действаща към 21.04.2017г./ имената на болния, ЕГН, родствена- та връзка и диагнозата.Гледаният болен се намира в гр.Севлиево и ВОС е приел, че искането за отлагане на делото е основателно, макар и без удостоверение по чл.18, ал.2 от цитираната наредба, като са налице основателни причини за неявяването на Д.Б., но е счел, че липсват доказателства за родствената й връзка с П.Илиева. Тази родствена връзка е посочена в болничния лист.От друга страна страната и е представила надлежни доказателства към молбата си по чл.92, ал.1 от ГПК, удос -товеряващи същата.След като страната е имала надлежно издаден болничен лист за гледане на член от семейството за периода 21.04.2017г.-04.05.2017г. и това е нейна -та майка/род.1933г./, която тя е гледала в гр.Севлиево, като същевременно е нямала упълномощен процесуален представител, следва да се приеме, че с поведението си Д.Б. не е станала причина за неоснователното отлагане на делото в о.с.з. на 25.04.2017г., като е имала уважителни причини за неявяването си.

По изложените съображения съдът приема, че молбата на страната по чл.92, ал.1 от ГПК за отменяване на наложената глоба е била основателна и следва да бъде уважена.Обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постано- вено друго, с което наложената глоба бъде отменена.Искането на жалбоподателката за присъждане на сторени съдебно-деловодни разноски по частната жалба в размер на 15лв. д.т. и 300лв. адв. възнаграждение е неоснователно, т.к. сторените такива в производството по обжалване отказа на съда да отмени наложена глоба не са във връзка с процесуалното и извънпроцесуалното поведение на насрещната страна, предвид което и не могат да й бъдат възложени в тежест, независимо от настоящия изход на спора.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1630/16.06.2017г., постановено по в.гр.д.№429/17г. по описа на ВОС, гр.о., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наложената на Д.М.Б. с ЕГН ********** ***/17г. по описа на ВОС, гр.о. на осн. чл.92а от ГПК с протоколно определение от 16.05.2017г. глоба в размер на 100лв.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: