ОПРЕДЕЛЕНИЕ

454

_24_.07.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _24_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.376 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.Г.И., срещу РЕШЕНИЕ № 911/23.05.2018 год. на ОС Варна по в.ч.гр.д. 1102/2018 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от 29.12.2017 год. на П.И. срещу действия на ДСИ при РС Варна по изп.д. 20123110403090, изразяващи се в отказ да се вдигне наложена възбрана върху недвижим имот. Твърди се, че вдигането на възбраната е част от заявеното искане, което включва и обжалване на постановление за разноски. Иска се отмяна на определението и произнасяне по същество на жалбата от ОС.

Не е постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  Е.П.И., действаща чрез своя законен представител Д.М.Н..

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Пред ОС делото е образувано по жалба на г-н И. като длъжник в изпълнителния процес срещу отказ на ДСИ да вдигне наложена възбрана. Такова е и формулираното н жалбата искане. Мотивите в жалбата са били свързани отново с основанията да се постанови този отказ, като е споменато и дължими по делото разноски.

Въззиваемата страна и взискател в изпълнителния процес Е.И., действаща чрез своята майка и законен представител Д.М.Н. не е изразила становище по основателност на жалбата и пред ОС.

ЧСИ е депозирал обяснения по обжалваните действия.

ОС е приел, че обжалваното действие е отказ на ДСИ да вдигне наложена възбрана. Приел е, че това действие не е сред подлежащите на обжалване от длъжника по чл. 435, ал.2 и 3 ГПК и е оставил жалбата без разглеждане.

В депозирана пред ОС жалба срещу ДСИ не е заявено оплакване срещу постановление за разноските на ДСИ, нито е формулирано исскане в тази насока. Заявеното искане е свързано само с отказа да бъде вдигната наложена възбрана. ВАпС намира, че това искане е недопустимо по изложените от ОС причини – то не попада в приложното поле на защитата по чл. 435 ГПК.

Следователно, жалбата пред ОС е недопустима и е подлежала на връщане, съответно производството по нея е било недопустимо.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 911/23.05.2018 год. на ОС Варна по в.ч.гр.д. 1102/2018 год. /имащо характер на определение/.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: