ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

450

 

Гр.Варна, 21.08.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21 август 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мара Христова

     ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

          Румяна Панталеева

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 377  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 377/2013 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Н.Х.Р. от гр.Балчик, против определение № 325/30.04.2013 г., постановено по в.гр.д. № 354/2013 г. по описа на ДОС, с което е прекратено производството по делото, оставена е без разглеждане жалбата му срещу отказа на съдебния изпълнител  Сл.С., да освободи от изпълнение и да заличи всички възбрани върху недвижим имот: ½ ид.част от двуетажна жилищна сграда с РЗП от 108 кв.м., ведно с поземлен имот, дворно място, в което е построена сградата, с площ от 132 кв.м., представляващо имот с идентификатор № 02508.84.135 по кад.карта на гр.Балчик, върху който е насочено принудително изпълнение по изп.дело № 20107390400932 по описа на ЧСИ Сл.Сербезов, вписан под № 739 на КЧСИ с район на действие ДОС и е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението по изпълнителното дело.

Настоявал е, че определението е незаконосъобразно, поради което е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по същество.

Изложил е съображения, че окръжният съд неправилно не съобразил влязлото в сила решение по в.гр.д. № 854/2012 г. на ДОС, с което била установена нищожността на договора за продажба на имота, сключена с длъжника по изпълнителното дело през 2007 г. и прогласено, че не С. М., а Н.Р. е бил негов собственик. Това означавало, че имотът бил ипотекиран от несобственик, поради което ипотеката била нищожна. Жалбоподателят не се явявал ипотекарен длъжник по изпълнителното дело, а трето лице и имал право на жалба по чл. 435, ал.4 ГПК, защото владеел имота.

Взискателите Д.С.Х. и „БНП Париба Парсънъл Файненс” ЕАД не са депозирали писмен отговор на жалбата. Такъв е подал присъединения взискател Община Балчик, който е оспорил жалбата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение.

 Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд като неизгодно за него и  е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. №345 по описа на ДОС е било образувано по жалба на Н.Х.Р. против отказа на съдебния изпълнител Сл.Сербезов да освободи от изпълнение и да заличи всички възбрани върху недвижимия имот, върху който е било насочено принудително изпълнение по изп.дело № 932/2010 г.  

В новия ГПК е въведен изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани. Т.е. вместо генералната възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/ е въведен т.н. „ексклузивен” подход, установен в разпоредбите на чл. 435, чл. 463 и чл. 503 от ГПК, където са визирани конкретните действия и откази на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, както и лицата, разполагащи с право на жалба за всяко от тях.  Така поотделно са посочени действията, допустими за обжалване от взискател, длъжник, съпруг на длъжника, трето лице и лице, внесло задатък. Обжалването на всички останали действия и от лица, които не разполагат с такова право, е недопустимо.

Доколкото жалбоподателят не е сключвал договора за ипотека и не е придобивал вече ипотекиран имот, а твърди да е собственик на имота, предмет на изпълнението той има качеството на трето лице по изпълнителното дело.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. В случая обжалваното действие – отказът на съдебния изпълнител да освободи от принудително изпълнение по изпълнителното дело имота и да поиска заличаване на всички възбрани върху него не покрива посочената по-горе хипотеза и като непопадаща измежду изрично предвидените за обжалване действия на съдебния изпълнител е недопустима.

Независимо от това, дори същата да бъде възприета като такава срещу насочването на изпълнението върху имота, тя също се явява недопустима като просрочена. Това е така, тъй като първото действие по насочването на изпълнението срещу имота е било извършено на 14.12.2010 г. с описа на същия, на който жалбоподателят е присъствал като намерено в имота лице, подписал е протокола за описа без забележки в качеството на наемател по сключен договор с длъжника и имотът му е бил оставен от съдебния изпълнител в управление. В съответствие с разпоредбата на чл. 436 от ГПК, жалбата срещу обжалваното действие по насочването на изпълнението е следвало да бъде депозирана в едноседмичен срок от узнаването на действието /14.12.2010 г./, като същата е подадена едва на 11.04.2013 г. Освен изложеното, срещу насоченото срещу имота изпълнение, настоящият жалбоподател вече е подавал жалба /с вх. № 05387 от 12.11.2012 г./, която е била разгледана от окръжния съд по в.гр.д. № 1002/2012 г. по описа на ДОС и същата е била отхвърлена с влязло в сила решение № 58/19.02.2013 г.

Въпросът за евентуална недействителност на ипотеката, в каквато насока са наведени оплаквания в жалбата, не може да бъде разрешаван в настоящото производство, а в исково такова.

С оглед изложеното, като е оставил жалбата без разглеждане като недопустима, прекратил е производството по делото и е оставил без уважение искането за спиране на изпълнението, макар и по различни от изложените по-горе съображения, окръжният съд е постановил като краен резултат правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от посочените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 325/30.04.2013 г., постановено по в.гр.д. № 354/2013 г. по описа на ДОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: