ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

502

Гр.Варна, 20.08.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20.август 2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мара Христова

     ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

          Светослава Колева

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. ч.гр.д. № 377  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 377/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „ПроКредит Банк /България/” ЕАД, против определение от 13.05.2014 г., постановено по в.ч.гр.д. № 214/2014 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на съдебния изпълнител от 13.03.2014 г.– разпореждане за образуване и за прекратяване на изпълнително дело № 20148770400205 по описа на ЧСИ А. Т. с рег.№ 877, с район на действие ШОС.

Настоявал е, че определението на окръжният съд за прекратяване на производството по жалбата му се явявало незаконосъобразно и необосновано, поради което е молил за отмяната му и за присъждане на направените по делото разноски. Изложил е съображения, че окръжният съд не съобразил, че при издаване на разпореждането за прекратяване на изпълнителното дело са били депозирани и неадминистрирани жалби против действията на съдебния изпълнител З. Д.,  пред когото първоначално е било образувано изпълнението. Последното неправилно било прекратено при постановено от съда спиране на същото, обстоятелство несъобразено от окръжния съд. Не били спазени и императивните изисквания на закона относно местната подсъдност на изпълнителното дело, което опорочавало действията на съдебните изпълнители, също несъобразено от предходната инстанция.

Взискателят „Ант Про” ЕООД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд за прекратяването на производството по делото и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е длъжник по изпълнително дело № 20148770400205 по описа на ЧСИ А. Т. с рег.№ 877, с район на действие ШОС и пред окръжния съд той е обжалвал действията на съдебния изпълнител по образуване и прекратяване на изпълнителното дело. С обжалваното определение, правилно съдът е приел жалбата за недопустима и е прекратил производството по делото, като настоящата инстанция напълно споделя изложените мотиви. Оплакванията на жалбоподателя за неправилност на определението на ШОС не могат да бъдат споделени по следните съображения:

В новия ГПК е въведен изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани. Т.е. вместо генералната възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/ е въведен т.н. „ексклузивен” подход, установен в разпоредбите на чл. 435, чл. 463 и чл. 503 от ГПК, където са визирани конкретните действия и откази на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, както и лицата, разполагащи с право на жалба за всяко от тях.  Така поотделно са посочени действията, допустими за обжалване от взискател, длъжник, съпруг на длъжника, трето лице и лице, внесло задатък. Обжалването на всички останали действия и от лица, които не разполагат с такова право, е недопустимо.

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, поради което той може да обжалва действията на съдебния изпълнител в изрично посочените в разпоредбата на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК хипотези и в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 ГПК. Както правилно е приел и окръжния съд, подлежащите на обжалване от длъжника действия на съдебния изпълнител са визирани в разпоредбите на чл. 435, ал.2 ГПК – постановлението за глоба и насрочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ  или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, а според ал.3 постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. На обжалване подлежи и разпределението съгласно чл. 462 ГПК.

Обжалваните от длъжника действия - образуване и прекратяване на изпълнителното дело, изобщо не попадат в посочените хипотези на закона и затова не подлежат на обжалване, независимо от пороците, от които се твърди да са засегнати. Това важи и за твърдяната липса на местна компетентност на съдебния изпълнител, която също не може да бъде въведена като основание за обжалване. Именно поради необжалваемостта на действията по образуването и по прекратяването на изпълнителното дело, не могат да бъдат разглеждани и оплакванията на жалбоподателя за прекратяване на изпълнението при наличието на висящи жалби и постановление за спиране от съда.

В този смисъл, жалбата на „ПроКредит Банк /България/” ЕАД против  действията на съдебния изпълнител от 13.03.2014 г. – разпореждане за образуване и за прекратяване на изпълнително дело № 20148770400205 по описа на ЧСИ А. Т. с рег.№ 877, с район на действие ШОС, е била недопустима и правилно окръжният съд е оставил същата без разглеждане и е прекратил производството по делото, образувано по нея. Затова определението му следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 13.05.2014 г., постановено по в.ч.гр.д. № 214/2014 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и е оставена без разглеждане жалбата на „ПроКредит Банк /България/” ЕАД срещу действията на съдебния изпълнител от 13.03.2014 г.– разпореждане за образуване и за прекратяване на изпълнително дело № 20148770400205 по описа на ЧСИ А.Т. с рег.№ 877, с район на действие ШОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: