О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

476

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …28. 07.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№377/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от ОД на МВР Ямбол/инкорпорирана във въззивна/ против решение №75/31. 03.2016г., постановено по гр.д. №198/15г. по описа на ШОС, в частта му, имаща хара- ктер на съдебно определение, с която е оставен без разглеждане като недопустим предявеният от ОД на МВР Ямбол против Прокуратурата на Република България обратен иск за сумата от 24 000лв., от които 20 000лв.-неимуществени вреди за обвинението на Е.Ш.А. за първото от повдигнатите му обвинения за прес- тъпление по чл.209, ал.1 от НК и 4000лв. за второто от повдигнатите му обвинения по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от 12.02.2015г. и е прекра -тено производството по делото в тази му част.В жалбата и уточняващата молба към нея от 20.06.2016г., депозирана пред настоящата инстанция след оставяне на производството без движение, се твърди, че решението в частта му, имаща характер на определение, е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по предявения обратен иск.

Въззиваемата страна по частната жалба Прокуратурата на Република България, редовно уведомена/с получаване на препис от въззивната жалба/, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№198/15г. по описа на ШОС, е образувано по предявени от Е.Ш.А. против Прокуратурата на Република България искове с пр.осн. чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ за осъждане на ответника да му заплати сумата от 32 100лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди и за осъждане на ответника да му заплати сумата от 2 742, 93лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, всички резултат от незаконно пов -дигнато и поддържано обвинение, за което впоследствие ищецът е оправдан с вляз -ла в сила присъда, постановена от Районен съд-Е..Претендира се и законна лихва върху главниците от влизане в сила на оправдателната присъда до окончателното изплащане.

Е.Ш.А. е подал самостоятелна искова молба, образувана в гр.д.№380/ 15г. по описа на ШОС, с която са предявени искове с пр.осн. чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ против ОД на МВР Я. за осъждане на ответника да му заплати сумата от 32 100лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат от незаконно повдигнатите от ответника обвинения против ищеца и воде -ното против него наказателно преследване по тези обвинения във фазата на досъ -дебното производство, водено от разследващи полицаи при РПУ Елхово.С депозирания в срок отговор на исковата молба ответникът ОД на МВР Я., след като е изложил твърденията си, че не е процесуално легитимиран да отговаря по така предявените искове, е поискал на осн. чл.219 от ГПК да бъде привлечена в производството в качеството й на трето лице помагач на страната на ответника Прокура -турата на Република България, както и е предявил по отношение на същата евен - туален обратен иск, а именно в случай, че ответникът бъде осъден да заплати на ищеца исковата сума, то Прокуратурата на Република България да бъде осъдена да заплати на ОД на МВР същата сума или евентуално да бъде осъдена да й запати половината от тази сума, в случай, че се приеме, че тяхната отговорност е солидар -на.С определение от 10.09.2015г., постановено по гр.д.№380/15г. по описа на ШОС, Прокуратурата на Република България е конституирана като трето лице помагач на страната на ОД на МВР Ямбол.

С протоколно определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д.№189/15г. по описа на ШОС, по реда на чл.213 от ГПК и с мотиви, че отговорността по ЗОДОВ за търсените от ищеца Е.А. обезщетения между Прокуратурата на Република Бълга - рия и ОД на МВР Я.е солидарна, съдът е присъединил гр.д.№380/15г. към гр.д. №198/15г.След оставяне на исковата молба, по която е било образувано първоначално гр.д.№380/15г. по описа на ШОС, без движение с протоколно определение от 15.12.2015г., ищецът Е.А. с молба от 28.12.2015г. е посочил, че претърпените от него вреди са резултат от действията на няколко държавни органа, които отговарят спрямо него солидарно, но той може да търси и разделно плащане от всеки от тях, като раздели периодите на причиняване на вредите, а именно обезщетението, тър -сено от ОД на МВР Ямбол е за времето от привличането му като обвиняем по ДП с постановление от 07.06.2012г. до приключване на ДП с изготвяне на обвинителния акт от РП-Елхово на 27.12.2013г.Със същата молба е изменил размера на претен цията от 32 100лв. на 24 000лв., ведно със законна лихва от влизане в сила на оправ- дателната присъда.След като ОД на МВР Я. като ответник е получила препис от уточняващата молба на Е.А. е подала нов отговор на исковата молба, повтарящ съображенията от първоначалния отговор и искането по чл.219 от ГПК, както и е приложена искова молба с предявен обратен иск против Прокуратурата на Република България.Предявеният евентуален обратен иск е приет за съвместно разглеждане по гр.д.№189/15г. с протоколно определение от 26.01.2016г., като впоследствие с цити -раното решение от 31.03.2016г. производството по отношение на същия е прекра -тено.

Настоящата инстанция приема, че така предявеният обратен иск е недопустим по следните съображения.Предявените главни искове са за обезщетения за вреди на ищеца Е.А. от незаконно повдигнато и поддържано обвинение, за които вреди съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗОДОВ отговаря държавата/така и съгласно  чл.7 от Конституцията на Република България/.Тази отговорност се реализира съг -ласно разпоредбата на чл.7 от ЗОДОВ чрез предявяване на искове срещу съответ -ните органи, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите, които, когато претенцията е предявена против повече от един от тези органи, отговарят солидарно /увреждане, причинено от неколцина/ за цялата вреда в какъвто смисъл е и формираната константна съдебна практика по чл.290 от ГПК по искове с основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ.В случая съгласно твърденията на ищеца това са Прокуратурата на Република България и ОД на МВР Я.като съответните правозащитни органи, но той претендира разделното им осъждане.Както Прокуратурата на Република България, обаче така и ОД на МВР Я.участват в производството в качеството им на представляващи държавата/длъжник по мате -риалното правоотношение/ нейни процесуални субституенти, т.е. те самите не са носители на права и задължения по материалното правоотношение, а различни процесуални субституенти на единствения носител на правата и задълженията в деликтното материално правоотношение държавата.С оглед горното и същите не са солидарно отговорни в материалноправното отношение, за да имат при плащане от единия регресни вземания.Касае се за държавни органи, участващи в производ -ството по ЗОДОВ в изпълнение на възложената им от държавата компетентност да я представляват като субституенти, за които, т.к. не бранят собствените си материал - ноправни права и задължения и не е налице правен интерес да търсят осъждане един от друг за сумите, които държавата/която и осигурява техния бюджет/ е осъдена да заплати чрез тях на увреденото лице.        

Предвид изложеното съдът приема, че така предявеният обратен иск е недопус -тим, поради което образуваното по него производство подлежи на прекратяване. Постановеното в този смисъл обжалвано решение, в частта му имаща характер на определение, от първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №75/31.03.2016г., постановено по гр.д.№198/15г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставен без разглеждане като недопустим предявеният от ОД на МВР Я. против Прокуратурата на Република България обратен иск за сумата от 24 000лв., от които 20 000лв.-неимуществени вреди за обвинението на Е.Ш.А. за първото от повдигнатите му обвинения за престъпление по чл.209, ал.1 от НК и 4000лв. за второто от повдигнатите му обвинения по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от 12.02.2015г. и е прекратено производството по делото в тази му част.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: