О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …493../05.08.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 377 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Н.Б.В. *** срещу определение № 222/20.03.2019 г. по в.гр.д.№ 154/19 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението и е оставена без разглеждане жалба вх.№1189/19.02.2019 г. срещу насрочена втора публична продан на описан в жалбата недвижим имот по изп.д.№ 20167390400295 на ЧСИ С. С. с район на действие ДОС и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Отговор на частната жалба не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, съдът приема следното:

Подадена е жалба по реда на чл.435 от ГПК от Н.Б.В., в качеството й на длъжник срещу насрочена втора публична продан на подробно описан в жалбата недвижим имот, находящ се  в гр.Ген.Тошево, по изп.д.№ 20167390400295 на ЧСИ Слави Сербезов с район на действие ДОС.

Правилно – въз основа на доказателствата по делото, съдът е приел, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащо на самостоятелно обжалване от длъжника действие на съдебния изпълнител.

Съобразно чл.435 ал.2 и ал.3 предл.3 от ГПК, като длъжник в изпълнителното производство, жалбоподателката е легитимирана да атакува само изброените в разпоредбата изпълнителни действия и на сочените в тях  основания. Атакуваното действие - изнасяне на недвижим имот на публична продан е извън подлежащите на обжалване от длъжника действия. Като акт, с който изпълнението е насочено към определено имущество, обявяването на публична продан би могло да бъде атакувано единствено с доводи за несеквестируемост на вещта, каквито липсват в жалбата.

Тъй като жалбата е недопустима, правилно съдът е постановил да бъде  оставена без разглеждане, а производството да бъде прекратено, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Определението – в частта му, с която е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението, не подлежи на обжалване, поради което в тази й част жалбата следва да бъде оставено без разглеждане.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 4301/25.07.2019 г., подадена от Н.Б.В. срещу определение № 222/20.03.2019 г. по в.гр.д.№ 154/19 г. на Окръжен съд – Добрич В ЧАСТТА МУ, с която е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението по изп.д.№ ….. на ЧСИ С.С. с район на действие ДОС.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 222/20.03.2019 г. по в.гр.д.№ 154/19 г. на Окръжен съд – Добрич в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№1189/19.02.2019 г. срещу насрочена втора публична продан на описан в жалбата недвижим имот по изп.д.№ ….. на ЧСИ С. С. с район на действие ДОС и е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.