ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

451

 

Гр.Варна, 21.08.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21.08.2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Румяна Панталеева

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 378  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 378/2013 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на С.Т.И. *** против решение № 1373 от 24.06.2013 г., постановено по в.гр.д. № 1857/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА с която е оставена без разглеждане жалбата й срещу действията на ЧСИ М. П., извършени по изп.дело № 20127150400755 и изразяващи се в налагане на запор върху банковата сметка на длъжника В. Б. И. в „Райфайзенбанк България” ЕАД при твърдения за нарушение на чл.446 ГПК като недопустима.

Жалбоподателката е настоявала за отмяна на решението на окръжния съд в обжалваната му част и решаване на спора по същество от настоящата инстанция с отмяна на обжалваното действие на съдебния изпълнител. Заявила е и искане за спиране на изпълнителното производство по изп.дело № 20127150400755 по описа на ЧСИ Пашова, рег.№ 715, с район на действие Окръжен съд Варна, на основание чл. 432, вр. с чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

Насрещната страна – „Райфайзенбанк България” ЕАД не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата й срещу действие на съдебния изпълнител /в тази част решението има характер на определение/, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Жалбподателката има качеството на длъжник по изпълнителното дело. Тя е обжалвала действие на съдебния изпълнител по налагане на запор върху банкова сметка *** /също длъжник по изпълнителното дело/  в „Райфайзенбанк” ЕАД по твърдения, че по същата се превежда неговата пенсия за инвалидност, която представлявала несеквестируем доход.

Жалбоподателката не разполага с право на жалба срещу това действие на съдебния изпълнител, защото с него се засягат права на друго лице - на титуляра на запорираната банкова сметка ***, по която се твърди да е превеждан несеквестируемият му доход. Доколкото в случая не се касае до предвидена от закона изрична възможност, упражняването на чужди права е недопустимо. Освен това, подадената от В. И. жалба срещу същото действие на съдебния изпълнител е била разгледана от окръжния съд по същество.

Затова, като е оставил без разглеждане жалбата на С.И. срещу  действието на съдебния изпълнител, окръжният съд е процедирал правилно и актът му в обжалваната част следва да бъде потвърден.

Изрично адресираното до настоящия съд искане за спиране на изпълнителното производство на основание чл. 432, вр. с чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, с изложени съображения за преюдициалност на неприключил към момента административен спор по адм.д. № 604/2013 г. по описа на Административен съд Варна също е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Хипотезата на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК е неприложима в случая, доколкото касае спиране на исково производство, когато в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора по него. Визираната хипотеза не попада и в случаите на чл. 432 от ГПК, при които спирането се постановява от съда.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1373 от 24.06.2013 г., постановено по в.гр.д. № 1857/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА с която е оставена без разглеждане жалбата на С.Т.И. срещу действията на ЧСИ М. П., извършени по изп.дело № 20127150400755 и изразяващи се в налагане на запор върху банковата сметка на длъжника В. Б. И. в „Райфайзенбанк България” ЕАД.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.Т.И. за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20127150400755 по описа на ЧСИ М. П., рег.№ 715, с район на действие Окръжен съд Варна на основание чл. 432, вр. с чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: