ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

473

 

гр.Варна, 22.07.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22 юли 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

        ЧЛЕНОВЕ:  Петя Петрова

                            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 378 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 378/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „Калабрес” ЕООД, подадена чрез адв. Й. К. от АК Разград, против определение № 560 от 17.05.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 105/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление на ЧСИ Д. Д., с рег.№ 762 с район на действие ОС –Разград за възлагане на недвижим имот по изп.дело № 20107620400349 от 18.02.2016 г., с което на купувача „Бизнес Иновации” ЕАД , гр. София, е възложен недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 61710.816.16, по кадастралната карта, находящ се в гр.Разград,местност”Кованлък” с площ от  11 924 кв.м. с трайно предназначение на територията-Горска, с начин на трайно ползване-Широколистна гора,ведно с направените в имота подобрения,описани в протокол за опис от 05.11.2015г.,а именно:Паркинг с ограда 200 м. и площ 925 кв.м.,Беседка дървена с площ 6.25кв.м.,Навес пербола с подход към входа,Пербола и летен бар,Малък паркинг с каменни плочи,Спортна площадка,Барбекю и пещ за печене,24 плодни дръвчета,осем разновидности,засадени през 2007г.,Декоративни дървета-„Туя”-четири метрови-48броя,Смърч-четири метрови 4 броя, Бетонова пътека-341 кв.м.,Декоративна ограда.55 кв.м..,Асфалтова пътека-129 кв.м.,при граници и съседи-описани подробно за сумата 157 500.00 лева.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като постановено в нарушение на процесуалния и на материалния закон и поради необоснованост, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество с указания за назначаване на експертиза и изискване на удостоверение за данъчна оценка  като е поискал и спиране на изпълнителното дело на осн. чл. 438 от ГПК и присъждане на разноските по делото. Навел е подробни съображения за допустимостта на жалбата му срещу действията на съдебния изпълнител като попадаща в предметния обхват на чл.435, ал. 3 ГПК. Окръжният съд не съобразил, че се касае до ненадлежно наддаване при публичната продан при следните изложени твърдения: на наддавача бил възложен не само поземлен имот, но и сгради и подобрения, които били описани в постановлението за възлагане, но не били посочени в обявлението и в наддавателното предложение; описаните имуществени обекти в протокола за описа не фигурирали в протокола за оценката; в поземления имот се намирал и хотелски комплекс, който не бил предмет на продажбата, но следвало да бъде посочен, за да се знае от купувачите, че в продаваната гора има наличен хотел, а и заради липсата на определяне на прилежащия му терен, респ. право на преминаване и т.н.; поземленият имот, заедно с всички възложени подобрения, бил продаден на цена по-ниска от данъчната оценка  в нарушение на чл. 485, ал.2 от ГПК;  не била определена от съдебния изпълнител и пазарна цена на поземления имот – горска територия, а само нормативна цена; наддавателното предложение изхождало от лице, което няма право да вземе участие в проданта – нарушение по чл. 489, ал.6, предл. 1 от ГПК.

Взискателят „Токуда Банк” АД е подал писмен отговор на жалбата, с който е оспорил същата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – е основателна по следните съображения:

Жалбата на длъжника пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижимия имот от 18.02.2015 г. при следните наведени от жалбоподателя оплаквания: - в обявлението за публичната продан не били посочени подобренията в имота, докато същите били включени в постановлението за възлагане; в постановлението за възлагане двата паркинга също били включени като подобрения, въпреки че имали характер на постройки и трябвало да бъдат продавани като такива; с продавания поземлен имот имало отделна сграда – зоокът, която не била предмет на публичната продан, но с продажбата на земята, длъжникът  бил лишен от възможността да я ползва, защото достъпът до нея не бил осигурен чрез сервитут върху продавания имот; за наддавача и купувач на публичната продан „Бизнес иновации” АД съществувала забрана да участва публичната продан и тя била извършена при нарушения на чл. 490, ал.3 ГПК. Други възражения пред окръжния съд срещу постановлението за възлагане не са били заявени, поради което и оплакванията за други пороци, наведени за пръв път пред настоящата инстанция, не могат да бъдат обсъждани.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489 и чл. 490 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В настоящия казус в жалбата пред окръжния съд срещу постановлението за възлагане, настоящият жалбоподател е навел оплаквания за нарушения по чл. 490, ал.1 вр. чл. 185, ал.1, б.”а” ГПК, при твърденията, че обявеният на публичната продан купувач не е отговарял на условията за участие в наддаването. Затова и съобразно изложеното по-горе жалбата му срещу постановлението за възлагане, основана на това оплакване е била допустима,  като попадаща в предметния обхват на чл. 435, ал.3 от ГПК и е подлежала на разглеждане.

Не е, обаче част от наддаването, в какъвто смисъл са и дадените от ВКС разяснения, а такова по подготовката му изготвянето на обявлението за продажбата и затова оплаквания за несъответствие между описанието на имота (без подобрения) в обявата за продажбата и в постановлението за възлагане (с подобрения). Оплакванията за нищожност на постановлението, заради липсата на отделно описване на паркингите като постройки, също не подлежат на разглеждане, защото не касаят наддаването. Не са свързани с последното и възраженията за липса на учредено право на преминаване за ползване на сградата на зоокъта и лишаването на длъжника от владението й. Тези оплаквания, като неотносими към наддаването не следва да бъдат разглеждани.

С оглед изложеното, обжалваното определение, с което е оставена без разглеждане жалбата на длъжника срещу постановлението за възлагане следва да бъде отменено и делото – върнато за произнасяне по същество по оплакването свързано с нарушенията по чл. 490, ал. 1 ГПК и с оглед мотивите на настоящото определение.

В тази връзка изобщо неотносими към делото са доказателствените искания на жалбоподателя.

Доколкото настоящата инстанция се произнася незабавно по жалбата на длъжника, няма основание по чл. 438 от ГПК за спиране на действията по изпълнението до произнасянето на съда.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  определение № 560 от 17.05.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 105/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Калабрес” ЕООД срещу постановление на ЧСИ Д. Д., с рег.№ 762 с район на действие ОС –Разград за възлагане на недвижим имот по изп.дело № 20107620400349 от 18.02.2016 г. и ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за произнасяне по същество.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: