ОПРЕДЕЛЕНИЕ

435

_09_.08.2011 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _09_.08. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 379 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Н.И.А., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1861/26.06.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 1930/2013 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него като трето лице жалба срещу  въвод във владение на недвижим имот по изп.д. 20127180402657 на ЧСИ Ст. ДАНОВА с рег.№718. В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на процесуална легитимация на жалбоподателя в производството по чл. 435, ал.4 ГПК е неправилен, тъй като той е бил във владение на имота при извършване на въвода.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна – взискателят „Пазари” ЕАД, гр. Варна, в който жалбата се оспорва.

Длъжникът „Атлант” ООД, гр. Варна не е изразил становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на трето за изпълнителния процес лице срещу въвод във владение на недвижим имот, извършен от ЧСИ Данова на 28.05.2013 год. по изпълнително дело с длъжник „Атлант” ООД, гр. Варна и взискател „Пазари” ЕАД, гр. Варна. Самото изпълнително дело е образувано за изпълнение на съдебно решение, по силата на което длъжникът следва да предаде на взисактеля държането върху търгвско място № 536 с площ от 266,05 кв.м. в гр. Варна, позар „Централен”, съставляващо реална част от УПИ-І – за пазар в кв. 333 по плана на ІХ м.р. на гр. Варна с идентификатор 10135.1501.973.

По жалбата е изразено становище от ЧСИ за нейната неоснователност. Взискателят е оспорил жалбата пред ОС като недопустима, евентуално неоснователна, а длъжникът не е изразил становище.

С постановеното определение ОС Варна е прекратил производството по жалбата.

Жалбоподателят действително е трето лице, което претендира да е намерено във владение на имот, в който е извършен въвод във владение в изпълнителен процес.

За целта е представил предварителен договор, по силата на който длъжникът в изпълнителния процес се е задължил да му продаде спрния имот. Договорът носи дата от 26.09.2009 год., преди завеждане на делото, решението по което се изпълнява. Тази дата, обаче, не е достоверна и е оспорена.  Представен е и протокол за предаване на владението, също без достоверна дата.

Видно е от протокол на ЧСИ, при извършване на въвода, във владение на имота е открит длъжникът „Атлант” ООД, който е упражнявал там търговска дейност. Няма никаква индиция третото лице да е било във влъдение на имота, освен, че процесуалния му представител, представляващ и длъжника в съдебното производство, се е явил и е представил описания предварителен договор.

Съдът намира, че третото лице и жалбоподател в настоящото производство няма права на трето лице по смисъла на чл. 435, ал.5 ГПК – той не е трето лице, намерено във владение на вещта, още по-малко пък отпреди завеждане на делото, решението по което се изпълнява.

Владението е фактическо състояние и то може да се докаже в настоящото производство най-вече с протокола от извършения въвод във владение. От този протокол не личи жалбоподателят да е бил във владение на имота към момента на извършване на въвода, а именно да е упражнявал в пълен обем ФАКТИЧЕСКИ правата на собственик на имота със съзнание за своене. Отделно, представените писмени доказателства нито установяват фактическото владение върху имота, нито имат достоверна дата.

Твърдения по отношение на чл. 435, ал.4 ГПК не са правени,у но доколкото са обсъждани в отговора на жалбата – тази хипотеза касае изпълнение на парично вземане, а изпълнителното производство има друг предмет.

Крайният извод на настоящия състав е, че г-н Н.А. не е процесуално легитимиран да обжалва действията на ЧСИ по реда на чл. 435, ал.4 и 5  ГПК. Този извод съвпада с ивода на ОС.

Жалбата е неоснователна, а обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1861/26.06.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 1930/2013 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: